Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин
(Назва статті 167 із змінами, внесеними згідно із Законом № 483-Vвід 15.12.1: Я
1. Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
2.Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.
3.Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.
(Статтю 167 доповнено частиною третьою згідно із Законом Ns 483-V= г 15.12.2006)
1.Засновники та учасники господарських організацій володіють так званими корпоративними правами. Корпоративні права виникають у особи, яка в обмін на майнову участь у господарській організації отримує право на частку в її статутному фонді (майні), а відтак — іпов'язані з цим можливості, що гарантуються законом. Комплекс корпоративних прав складний і включає такі їх види: а) основні корпоративні права (притаманні учасникові будь-якої господарської організації) — визначаються цією статтею ГК, а також — як права учасників господарського товариства — ст. 116 ЦК та ст. 10 Закону «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 p.; б) спеціальні, наявність яких пов'язується з участю в суб'єкті господарювання певної організаційно-правової форми або з певним видом виключної діяльності та закріплюється відповідними нормами ЦК (статті 121—123, 126—127, 13-Е 136—137, 145—148, 159—162), положеннями розд. II Закону «Про господарські товариства» (статті 28, 40-—49, 53—54, 58—63, 68—69, 71, 79, 81), спеціальними законами ("Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.; «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» — статті 14—19, 21; «Про кооперацію в Україні» — статті 5, 10—13; «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р — статті 5—7; та ін. ); в) локальні — передбачаються установчим та внутрішніми документами конкретної господарської організації з урахуванням специфіки корпоративних відносин, що складаються між нею та її засновниками і учасниками.
Основні корпоративні права включають правомочності на участь суб'єкта цих прав в управлінні господарською організацією, отриманні певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі її ліквідації відповідно до закону (за деякими винятками: так, власники привілейованих акцій та вкладники командитного товариства зазвичай позбавлені права участі в управлінні товариством/веденні його справ). Прикладом спеціальних корпоративних прав може бути право акціонерів/учасників фондової біржі, створеної у формі АТ чи ТОВ, брати участь у торгах, що пов'язано з їх додатковим статусом — членів біржі (ч.1 ст. 24 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). Локальними корпоративними правами зазвичай є право на отримання дистрибуцій (переваг), що надаються учасникам господарської організації відповідно до її установчого та внутрішніх документів (право на отримання продукції/робіт/послуг даної організації за пільговими цінами; право на користування соціальною інфраструктурою господарської організації тощо).
2. За загальним правилом володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Про своєрідний виняток з цього правила свідчить вимога (ч. 7 ст. 80 ГК) щодо обов'язковості наявності у учасників повного товариства та повних учасників командитного товариства, які в межах («під дахом») товариства спільно здійснюють підприємницьку діяльність, статусу зареєстрованого суб'єкта підприємництва(див коментар до ст.80).
ГК закріплює можливість встановлення на рівні закону обмежень для певних категорій осіб щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (наприклад, учасники повного товариства та повні учасники командитного товариства не можуть брати участь у будь-яких господарських товариствах (крім акціонерного), які мають однорідну з повним товариством мету діяльності (ч. 1 ст. 70 Закону «Про господарські товариства»). Закон Укра­їни «Про захист економічної конкуренції» (статті 220—33) передбачає випадки та порядок отримання попередньої згоди на економічну концентрацію, у тому числі у формі безпосеред­нього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсот­ків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
3. Частину 3 коментованої статті доповнено положенням, що визначає поняття корпора­тивних відносин як таких, котрі виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Відтак, корпоративними відносинами слід вважати велику групу різноманітних відносин, що виникають за участю: 1) засновників та учасників господарських організацій будь-якого типу (унітарного чи корпоративного) у процесі набуття ними цього статусу, реалізації наданих останнім правомочностей та припинення участі в такій організації; 2) самої організації, яка діє в особі органів управління та контролю, їх посадових осіб, уповноваже­нних учасників у процесі прийняття юридично значущих рішень, виконання дій або навіть бездіяльності (якщо законом, установчим та/або внутрішніми документами товариства зазначені особи/органи мають вчиняти певні дії), які зачіпають корпоративні права її учасників ( членів, акціонерів) та їх законні інтереси.
Примітка. У ЦК відсутні норми, спеціально присвячені корпоративним правам та корпоративним відносинам. Натомість, ЦК оперує поняттями «участь у господарському товаристві», «членство у виробничому кооперативі», «права учасників господарського товариства», «права членів виробничого кооперативу» (статті 114, 116, 166 тощо). У законах, що визначаютьспецифіку правового статусу певних видів господарських організацій («Про господарські товариства», «Про кооперацію в Україні» тощо) також не застосовуються поняття «корпоративні відносини» та «корпоративні права». (Див. коментар до статей 79—81, 88).