Вход

Зміна та розірвання договору комерційної концесії

Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії
1. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до положень, вста­новлених статтею 188 цього Кодексу.
2. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають пра­во посилатися на зміни договору лише з дня державної реєстрації цієї зміни відповідно до статті 367 цього Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або повинна була знати про зміну договору раніше.
3. Кожна із сторін договору комерційної концесії, укладеного без зазначеного строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторо­ну за шість місяців, якщо договором не передбачений більш тривалий строк.
4. Дострокове розірвання договору комерційної концесії, укладеного на визначений строк, а також розірвання договору, укладеного без визначення строку, підлягають державній реєстрації відповідно до статті 367 цього Кодексу.
5. При оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкру­том) договір комерційної концесії припиняється.
1. Відповідно до коментованої статті зміни та розірвання договору комерційної концесії мають відбуватися згідно з положеннями ст. 188 ГК, які є загальними для господарських до­говорів.
За цією статтею зміна договору комерційної концесії допускається лише за згодою його сторін, якщо інше не передбачено законом або договором. Якщо сторони не досягли згоди у відведений статтею строк, заінтересована сторона має право звернутися до суду.
2. Зміна договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 367 ГК у такому самому порядку, що й відповідний договір комерційної концесії. Відсутність державної реєстрації зміни договору має такі самі наслідки стосовно третьої особи, як і відсутність державної реєстрації власне договору, якщо сторони договору не доведуть, що третя особа знала або повинна була знати про зміну договору раніше (див. коментар до ст. 367).
3. Частиною 3 коментованої статті встановлюються додаткові до загальних (ст. 188 ГК) умови розірвання концесійного договору, строк якого не встановлений, шляхом односторонньої відмови від договору. Такий договір може бути розірваний лише після спливу строку в шість місяців після повідомлення про намір його розірвати другої сторони.
4. Факт дострокового розірвання будь-якого договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 367 ГК у такому самому порядку, в якому реєструється відповідний договір комерційної концесії.
5. Про неплатоспроможність (банкрутство) юридичної особи див. ст. 104 ЦК та Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльно­сті — боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури.