Завдання митної варти

Стаття 21. Завдання митної варти

Завданнями митної варти є:

1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям, припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням таким порушенням;
2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;
3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;
4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митних органів;
5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів.
У коментованій статті МК України визначаються основні завдання митної варти, як спеціального підрозділу митних органів, призначеного для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.
На митну варту, відповідно до нормативно-правових актів, які регламентують її діяльність, покладено:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту економічних інтересів держави, боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил.
2. Організація діяльності митниці в напрямі виявлення й припинення митних правопорушень, забезпечення контролю за дотриманням посадовими особами митниці вимог законодавства щодо діяльності в напрямі боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил для захисту прав громадян, наданих їм Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, надання практичної допомоги структурним підрозділам митниці в питаннях організації боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил.
3. Організація й проведення заходів з виявлення, розкриття та припинення порушень митного законодавства на основі:
- здійснення аналітично-пошукової роботи, спрямованої на виявлення способів і механізмів незаконного переміщення товарів, транспортних засобів, та інших предметів через митний кордон України, вивчення закономірностей у цьому процесі, а також причин, що до цього призводять, і умов, що цьому сприяють;
- прогнозування можливих тенденцій і каналів незаконного переміщення транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України.
4. Розроблення, організація й проведення заходів для попередження незаконного переміщення через митний кордон України товарів, валюти, історичних і культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, забезпечення участі митних органів України в міжнародному співробітництві з цих питань.
5. Збір, обробка, узагальнення та аналіз статистичної й тематичної інформації щодо стану боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, результатів роботи митниці з цих питань, розробка пропозицій щодо вдосконалення й підвищення ефективності та якості роботи в цьому напрямі.
6. Здійснення заходів, спрямованих на припинення й профілактику порушень митних правил, запобігання таким правопорушенням.
7. Здійснення провадження у справах про порушення митних правил і дізнання в кримінальних справах про контрабанду й безумовне забезпечення законності при цьому.
8. Взаємодія з митними органами зарубіжних країн у сфері надання взаємної адміністративної допомоги з метою запобігання, виявлення й розслідування порушень митного законодавства на підставі відповідних міжнародних угод.
9. Взаємодія з митними й правоохоронними органами, іншими органами виконавчої влади в напрямі запобігання, виявлення та розслідування митних правопорушень, поширення передового досвіду такої роботи.
10. Забезпечення в межах компетенції служби реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контролю за додержанням посадовими особами служби вимог законодавства щодо порядку одержання, використання, поширення й збереження інформації з обмеженим доступом.
11. Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності й правопорядку в зоні митного контролю.
12. Охорона будинків, споруд, приміщень митниці й інших об'єктів митної інфраструктури, у тому числі зон митного контролю, від будь-яких протиправних посягань.
13. Фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій.
14. Локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зоні діяльності митниці.
15. Участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха й екологічного забруднення в зоні діяльності митниці.
16. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби України й начальником митниці.
Митна варта відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:
1) організовує й здійснює спеціальні заходи щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон України товарів, транспортних засобів на всій митній території України у будь-який час;
2) здійснює адміністративне затримання осіб, що вчинили порушення митних правил;
3) на підставі інформації, одержаної в установленому порядку від Державної прикордонної служби України, МВС України й СБУ, проводить самостійно або у взаємодії з підрозділами цих органів державної влади заходи щодо виявлення, припинення й попередження митних правопорушень. Заходи, що здійснюються митною вартою в контрольованих прикордонних районах і пунктах пропуску через державний кордон на підставі інформації, одержаної від митних органів суміжних держав, підлягають узгодженню з органами охорони державного кордону України (Інструкція про порядок взаємодії підрозділів митної варти Державної митної служби України та підрозділів Державної прикордонної служби України, затверджена наказом Адміністрації Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України 08.09.2003 р. №597/65, конкретизує, деталізує та визначає порядок взаємодії підрозділів митної варти Держмитслужби України та підрозділів Державної прикордонної служби України під час виконання спільних завдань, покладених на них законодавством України, поза місцем розташування митниць та в межах прикордонної смуги й контрольованого прикордонного району);
4) бере участь у проведенні митними органами митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до вимог МК України й інших нормативно-правових актів, укладених у встановленому законом порядку;
5) збирає, узагальнює й аналізує інформацію про прояви міжнародної організованої злочинності й іншу протиправну діяльність, переміщення товарів і транспортних засобів територією України, у тому числі транзитом;
6) у разі здійснення заходів щодо запобігання діям, спрямованим на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, узгоджує свої дії з відповідними підрозділами Держмитслужби України та взаємодіє з підрозділами Державної прикордонної служби України, МВС України, СБУ, Державної податкової адміністрації України;
7) проводить спільно з правоохоронними органами й уповноваженими на це органами виконавчої влади наради, консультації з питань здійснення оперативних заходів : профілактики, припинення й локалізації конфліктних ситуацій, протиправних дій у і снах митного контролю, з ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха й екологічного забруднення в зонах діяльності митних органів;
8) подає Голові Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення своєї оперативно-службової діяльності, створення для цього належних умов.