Завдання митної статистики

Стаття 303. Завдання митної статистики
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує:
об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України,- збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами;
подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом;
захист статистичної інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню.
Коментована стаття визначає три найголовніші завдання митної статистики, зміст яких розкривається в окремих пунктах.
Першочерговим завданням митної статистики є здійснення об'єктивного та достовірного обліку даних про переміщення товарів через митний кордон України, а також збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами -тобто про експорт та імпорт товарів у їх грошовому вираженні, а також про географічну направленість експорту та імпорту.
Дані про переміщення товарів через митний кордон України містяться у відповідних документах, що надаються в митницю учасниками зовнішньоекономічної діяльності для митних контролю та оформлення (див. коментар до ст. 307 МК).
По-друге, завданням митної статистики є подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади в порядку, встановленому законом.
На реалізацію цього завдання спрямований поділ митної статистики на статистику зовнішньої торгівлі та спеціальну митну статистику.
По-третє, митна статистика захищає статистичну інформацію, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню.
Слід зазначити, що наказом Держмитслужби України від 18.03.2004 р. №200 на підставі МК, Положення про державну митну службу України, Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі -ЄАІС) було затверджено Положення про Управління інформаційного забезпечення та митної статистики, в якому визначаються правовий статус Управління інформаційного забезпечення та митної статистики (далі - Управління), а саме його компетенцію (права, завдання, функції).
Управління є спеціалізованою митною установою, що входить до системи органів Держмитслужби України, контролює та несе відповідальність за функціонування ЄАІС та ведення митної статистики у відповідності з повноваженнями, делегованими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Управління безпосередньо підпорядковується одному із заступників Голови Служби, що курирує напрямок роботи, пов'язаний з діяльністю Управління. В свою чергу, Управлінню підпорядковуються, з методичних питань, структурні підрозділи митних органів України, що забезпечують функціонування елементів ЄАІС, захист інформації та ведення митної статистики в цих митних органах. їх керівники призначаються на посаду та звільняються з неї за погодженням з Управлінням.
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства України та банку.
Відповідно до пункту 2 Положення, основними завданнями даного Управління є:
1) Інформаційне забезпечення та ведення митної статистики Держмитслужби України.
2) Управління функціонуванням ЄАІС у цілому та її складових.
3)Забезпечення розвитку й модернізації ЄАІС, інформаційного, технічного, телекомунікаційного, програмного та статистичного забезпечення функціонування Держмитслужби України.
4)Ведення центральної бази даних ЄАІС.
5)Збирання, опрацювання, аналіз та узагальнення даних митної статистики України.
6) Організаційне забезпечення завдань керування системою захисту інформації в автоматизованих системах.
7)Захист законних прав щодо безпеки інформації в процесі інформаційної діяльності та взаємовідносинах із зовнішніми й закордонними організаціями.
8)Проведення перевірок у митних органах щодо виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації та митної статистики.
9)Інформаційна взаємодія Держмитслужби України з іншими органами державної влади України в межах двосторонніх угод, протоколів до цих угод або спільних наказів.
10)Розроблення інформаційної, програмної, методичної та матеріальної бази для впровадження автоматизованих експертних митних систем.
11)Своєчасне, повне та об'єктивне інформування керівництва Держмитслужби України про стан автоматизації процесів управління в ЄАІС, розроблення пропозицій щодо їх поліпшення.
12)Сприяння (за погодженням з керівництвом Держмитслужби України) державним органам, громадським об'єднанням та підприємствам у діяльності зі створення міжвідомчої автоматизованої системи обміну даними.
13)Моніторинг діяльності митних органів у галузі інформаційного та статистичного забезпечення діяльності Держмитслужби України та доведення його результатів до керівництва Держмитслужби для можливості оперативного прийняття управлінських рішень.
14)Здійснення організаційних заходів щодо проведення тендерів (торгів), підготовка документів з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в централізованому порядку для розгляду на засіданнях Тендерного комітету Держмитслужби України.
15)Здійснення централізованої закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за напрямом своєї діяльності на підставі кошторису, складеного й затвердженого згідно з вимогами, установленими Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України.
16) Організація закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України від 22.02.2003 р. №1490-111 "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (зі змінами й доповненнями) для експлуатації, оснащення й удосконалення ЄАІС.
17)Контроль за виконанням укладених Держмитслужбою України умов договорів на централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг, по центральному апарату Держмитслужби України з питань, що перебувають в межах компетенції Управління, їх правове супроводження. У разі невиконання або неналежного виконання постачальником (виконавцем) зобов'язань за договором, направлення пропозицій керівництву Держмитслужби з усіма документами про необхідність пред'явлення претензії до контрагента за договором, а також підстави для такого пред'явлення.
18)Подання до Держмитслужби у визначені договором терміни документів за встановленими формами, що підтверджують виконання договірних умов щодо постачання товарів, надання послуг, виконання робіт.
19)Забезпечення стандартизації митних технологічних та організаційних процесів, а також технічного менеджменту й адміністрування інформаційних технологій.
20)Забезпечення захисту інформації в ЄАІС.
21)Прийняття на свої склади матеріальних цінностей (за напрямами діяльності), організація та здійснення складського обліку запасів, основних засобів, інших необоротних активів і видача їх згідно з розпорядженням Держмитслужби України.
22) Реалізація кадрової політики в підборі, розстановці, ротації та підвищенні кваліфікації митних кадрів у галузі інформаційних технологій та митної статистики.
23) Підготовка пропозицій керівництву Держмитслужби України щодо формування та реалізації Багатогалузевої науково-технічної програми розвитку Держмитслужби України відповідно до граничних обсягів асигнувань на відповідний рік.
24) Участь у складанні кошторису Держмитслужби України, підготовка розрахунків до кошторису на централізоване постачання/закупівлю матеріальних цінностей та надання послуг.
25) Участь у розробленні концептуальних основ інформаційно-технічної та наукової політики, формуванні пропозицій щодо її вдосконалення.
26) Контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності.
27) Здійснення організаційних заходів щодо проведення тендерів (торгів), підготовка документів з питань закупівлі послуг зв'язку, технічного обслуговування комп'ютерної техніки, технічного захисту інформації тощо за державні кошти для забезпечення діяльності центрального апарату Держмитслужби для розгляду на засіданнях Тендерного комітету Держмитслужби України.
28) Планування кошторису, підготовка розрахунків до кошторису на надання послуг зв'язку, технічного обслуговування комп'ютерної техніки, технічного захисту інформації тощо по центральному апарату Держмитслужби України.
29) Розроблення, впровадження та супроводження програмного забезпечення з питань, що належать до компетенції митної служби України.
Також Положенням чітко регламентовані права та функції Управління.
Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом Держмитслужби України й підпорядковується безпосередньо заступнику Голови Служби, на якого згідно з розподілом обов'язків покладено загальний контроль за діяльністю Управління. Повноваження, функціональні обов'язки начальника Управління визначаються його посадовою інструкцією, яка затверджується Головою Служби за погодженням з заступником Голови Служби.
Положенням також чітко регламентовані завдання, покладені на начальника управління, його права та обов'язки, а також випадки настання відповідальності.
Слід також додати, що зовсім нещодавно Держмитслужба своїм наказом від 06.06.2005 р. №487 затвердила "Примірне положення про відділ інформаційної роботи та митної статистики регіональної митниці, митниці" з метою впорядкування роботи й оптимізації структури й штатної чисельності відділів інформаційної роботи та митної статистики регіональних митниць та митниць. Зауважимо, що хоча наказ був виданий досить нещодавно, але до нього вже були внесені зміни, згідно з якими Положення було доповнене додатком, що надає примірну структуру відділу інформаційної роботи та митної статистики митниці.
Згідно з названим Положенням відділи інформаційної роботи та митної статистики є структурними підрозділами митниці.
Так само, як і згідно з наказом що визначає правове положення Управління інформаційного забезпечення та митної статистики, назване Положення встановлює права, функції, завдання та відповідальність посадових осіб відділів інформаційної роботи та митної статистики.
Основними завданнями відділу є:
1) розроблення та запровадження технологічних схем збору та обробки статистичної інформації з питань митної справи та у сфері регулювання зовнішньої торгівлі у зоні діяльності митниці;
2) забезпечення достовірного обліку, збору, опрацювання, аналізу й узагальнення статистичної інформації з питань митної статистики;
3) у межах своєї компетенції здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів та контролю за додержанням суб'єктами ЗЕД вимог законодавства України;
4) координація дій підрозділів митниці з питань, що входять до компетенції відділу;
5) формування та ведення баз даних, необхідних для формування митної статистики;
6) інформаційна взаємодія з питань митної статистики з державними органами України, підприємствами, установами та організаціями в межах компетенції відділу та відповідно до законодавства України.
ПРИМІРНА СТРУКТУРА відділу інформаційної роботи та митної статистики митниці:
- начальник відділу;
- заступник (заступники) начальника відділу *;
- сектор статистики та контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- сектор ведення спеціальної митної статистики та звітності;
- сектор інформаційно-програмного забезпечення;
- сектор обслуговування засобів обчислювальної техніки;
- сектори (групи) статистики митних постів **.
* При чисельності Відділу більше 15 одиниць - два заступники начальника відділу;
** Сектори (групи) можуть не входити в структуру Відділу залежно від обсягів робіт та доцільності виконання цих функцій безпосередньо працівниками Відділу.
Згідно з частиною 3 коментованої статті серед завдань митної статистики є здійснення захисту посадовими особами митних органів статистичної інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає оголошенню тобто по суті є конфіденційною. Отже, конфіденційною вважається інформація, що міститься у вантажних митних деклараціях про конкретні угоди в прив'язці до учасників зовнішньоекономічних зв'язків.
З цього приводу Методологія визначає, що інформація із зовнішньої торгівлі, надана митним органам державними органами, підприємствами, установами, організаціями й громадянами, може використовуватися винятково в митних цілях. Відповідно до порядку, установленого законодавством держави, як конфіденційні можуть бути заявлені також інші дані й показники, що виникають у процесі формування митної статистики зовнішньої торгівлі.
Щоб уникнути появи викривлень статистичної звітності, викликаних застосуванням режиму конфіденційності, а також з метою збереження повноти охоплення даних, що публікуються, у митній статистиці зовнішньої торгівлі використовується ряд спеціальних технічних прийомів, що дозволяють не виділяти конфіденційну інформацію в загальних масивах публікованих даних. Подання відомостей про експортно-імпортні операції конкретних учасників зовнішньоекономічних зв'язків заборонено, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами держави.