Застосування антидемпінгових заходів

Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів
1. У разі здійснення окремими учасниками господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з одержанням незаконної переваги на ринку України (здійснення демпінгового імпорту, субсидованого імпорту, а також інших дій, які визначаються законом як недобросовісна конкуренція), що завдало шкоди економіці України або спричинило загрозу виникнення такої шкоди, до цих учасників відносин можуть бути за­стосовані антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи відповідно до закону.
2. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці України та застосу­вання заходів, зазначених у цій статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
1. Україна — учасниця господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності. Тому вона, з метою захисту своїх економічних інтересів і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у роз­витку різних видів підприємницької діяльності, виборі напрямів використання доходів і здійс­нення інвестицій, а також для заохочення конкуренції та ліквідації монополізму в цій сфері, са­мостійно формує систему та структуру регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території.
Коментована стаття передбачає можливість застосування адміністративно-господарських санкцій у випадку порушення порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Відпо­відно до неї застосування антидемпінгових засобів має місце у випадку здійснення учасниками зовнішньоекономічної діяльності недобросовісної конкуренції на ринку України. До таких дій можна віднести імпорт товару за демпінговими цінами, субсидований імпорт тощо
Порядок застосування антидемпінгових заходів встановлюється цілою низкою законів України: «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».
У випадках встановлення факту порушення антидемпінгового законодавства обов'язковим є антидемпінгове розслідування, яке у відповідності з переліченими вище законодавчими актами проводять: Міністерство економіки України, Державна митна служба України та міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
Порядок створення та роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі визначається Законом України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».
Згідно зі ст. 6 цього Закону прийняття рішення і вчинення дій Комісією за результатами антидемпінгового розслідування здійснюються у відповідності із строками, які обчислюються роками, місяцями і днями.
Документи, подані після закінчення строків, визначених вказаним Законом, Комісія чи Мінекономіки залишають без розгляду, але можуть прийняти рішення про продовження або поновлення цих строків за наявності достатніх для того підстав.
Даний Закон визначає механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань. Його розд. III передбаченопорядок порушення антидемпінгової процедури та антидемпінгового розслідування, у процесі проведення або за результатами яких на підставі положень IV—VI розділів цього За­кону та статті, що коментується, можуть бути застосовані попередні антидемпінгові заходи шляхом запровадження попереднього антидемпінгового мита і остаточні антидемпінгові заходи — через запровадження остаточного антидемпінгового мита.
Попереднє або остаточне антидемпінгове мито справляється за ставкою і на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування антидемпінгових заходів. Воно сплачується незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, митних зборів тощо.
Закон «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» застосовується щодо субсидованого імпорту товару (товарів), що ввозиться в Україну з території країни походження або з території країни-посередника. У разі коли товар ввозиться на митну територію України не безпосередньо з країни походження, а через країну-посередника транзитом. одна або більше операцій вважаються, якщо це можливо, такими, що здійснені між країною походження товару (товарів) та Україною.
Відповідно до цього Закону можуть застосовуватися компенсаційні заходи щодо субсидо­ваного імпорту в Україну з метою усунення наслідків субсидії, яка безпосередньо або опосередковано надається для виробництва, переробки, транспортування або експорту товару, ввезення якого на митну територію України заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.
У відповідності із цим Законом після порушення антисубсидиційної процедури та антисубсидиційного розслідування з встановленням наявності субсидування і шкоди застосовуються попередні та остаточні компенсаційні заходи щодо імпорту товарів, які ввозяться на митнутериторію України, віддати набрання чинності відповідним рішенням Комісії про застосування вказаних заходів за винятками, визначеними даним Законом (розділи V—VII).
З метою запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника Зако­ном України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» до порушників передбачені спеціальні заходи. Цей Закон застосовується до імпорту в Україну будь-якого това­ру походженням з інших країн, митних союзів або економічних угруповань.
Указаний Закон (ст. 5) не виключає застосування, разом із спеціальними заходами, інших заходів, передбачених актами законодавства, міжнародними договорами України, згода на обо­в'язковість яких надана Верховною Радою України, у рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світової організації торгівлі (СОТ).
Після проведення спеціального розслідування можуть застосовуватись попередні спе­ціальні заходи у вигляді спеціального мита незалежно від інших податків і зборів.
Якщо у процесі спеціального розслідування, що проведено Мінекономіки, буде встановле­на загроза заподіяння значної шкоди, Комісія, за поданням Міністерства, може застосувати заходи нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну.
Якщо зростання обсягу імпорту в Україну відбувається у таких розмірах та/або у такі строки або на таких умовах, що заподіюється або існує загроза заподіяння значної шкоди, з метою захисту національних інтересів Комісія може прийняти рішення про застосування таких спеціальних заходів:
— запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об'єктом спеціального розслідування, з визначенням квот та порядку їх розподілу,
— установлення спеціального мита щодо імпорту в Україну, який є об'єктом спеціального розслідування.
Як уже зазначалось, антидемпінгове, антисубсидиційне або спеціальне розслідування здійснюються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі. На засіданнях Комісії можуть бути прийняті рішення про:
— порушення антидемпінгового (антисубсидиційного) або спеціального розслідування щодо імпорту товару;
— надання позитивних або негативних висновків стосовно наявності демпінгу (нелегітимної субсидії) та використання методів, що дають можливість визначити демпінгову маржу (суму нелегітимної субсидії);
— надання позитивних або негативних висновків щодо наявності шкоди та її розміру;
— визначення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом (субсидованим імпортом) і шкодою;
— застосування антидемпінгових (компенсаційних) заходів;
— застосування (попередніх) спеціальних заходів та заходів нагляду за імпортом товару,який є об'єктом розслідування;
— лібералізація, перегляд чи скасування спеціальних заходів щодо імпорту товару. Комісія вирішує також інші питання в межах повноважень, передбачених законом.
За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціального розслідування,відповідно до вказаних законів України, приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів у порядку, встановленомузаконами України (ст. 31 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», ст. 19 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»).
2. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці України та застосування за­ходів, передбачених у статті, що коментується, встановлюється КМУ відповідно до Закону «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», а також законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (глави V—VI), «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (розділи IV—V), «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (розділи II та IV), «Про захист національного товаровиробника від субсидо­ваного імпорту» (розділи II, III, IV, VI, VIII) та додатками 1—7 до цього Закону.