Вход

Засоби державного регулювання господарської діяльності

Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності
1. Держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності.
2. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів госпо­дарювання є:
державне замовлення;
(Абзац другий частини другої статті 12 Із змінами, внесеними згідно Із Законом № 3205-IVeld15.12.2005)
ліцензування, патентування І квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін І тарифів;
надання інвестиційних, податкових та Інших пільг;
надання дотацій, компенсацій, цільових Інновацій та субсидій.
3. Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регулювання господарської діяльності визначаються цим Кодексом, Іншими законо­давчими актами, а також програмами економічного і соціального розвитку. Встановлен­ня та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих категорій суб'єктів господарювання здійснюються відповідно до цього Кодексу та інших законів.
4. Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом.
1. Частина 1 коментованої статті встановлює, що для реалізації державою основних завдань щодо державного регулювання економіки найдоцільнішим є використання на практиці різноманітних засобів та механізмів регулювання господарської діяльності, Головними еле­ментами механізму державного регулювання економіки є суб'єкти, об'єкти, методи і засоби. Суб'єктами зазначеного механізму виступають носії, виразники та виконавці господарських інтересів, об'єктами — сфери, галузі економіки, а також явища та умови соціально-еконо­мічного життя країни, Під методами державного регулювання економіки треба розуміти способи впливу держави, через законодавчі і виконавчі органи, на сферу господарської діяльності з метою створення та забезпечення умов для діяльності господарюючих суб'єктів відповідно до національної економічної політики, яка реалізовується через застосування державою різноманітних засобів регулювання господарських відносин.
2. Частина 2 коментованої статті визначає основні засоби регулювання господарської діяльності, що застосовуються державою. Умови, обсяги та порядок застосування засобів державного регулювання економіки визначаються даним Кодексом, іншими законодавчими актами, а також програмами економічного і соціального розвитку, які розробляються у відпо­відності із Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Серед законодавчих актів, які визначають основні засоби, що застосовуються державою до господарських правовідносин, слід виділити закони України: «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 12 грудня 1995 р., «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого Г.ЇЮО р., «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р., «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р., «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р., «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1*91 p., Закон УРСР «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. тощо.
3. Частина 3 містить положення щодо умов, обсягів, сфер і порядку застосування окремих видів засобів державного регулювання діяльності господарюючих суб'єктів, які визначають­ся у відповідності до ГК (статті 14—17 гл. 2, статті 189—192 гл. 21), інших законодавчих ак­та, програм економічного та соціального розвитку і також визначає, що встановлення та д- зсування пільг і переваг у господарській діяльності здійснюються згідно з ГК та іншими законами. Ними, зокрема, є Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 p.,який встановлює правові, економічні та організаційні засади державної регламентації інноваційної діяльності в Україні і право на підтримку з боку держави суб'єктів господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, а також Закон України
Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 p., що закріплює загальні засади державної підтримки малого підприємництва незалежно від форми власності,
4. У ч. 4 вказується, що виключно законодавець у відповідних законодавчих актах визначає обмеження та заборони стосовно здійснення підприємницької діяльності. Такі обмеження і заборони встановлюються Конституцією України (ст. 42) і детально регламентуються у ГУ ст. 43), інших законодавчих актах, зокрема в Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», який визначає види господарської діяльності, на здійснення яких треба мати дозвіл-ліцензію, і встановлює обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.