Законодавство про підприємства

Стаття 72. Законодавство про підприємства
1. Підприємства в Україні здійснюють свою діяльність відповідно до вимог ста­тей 62—71 цього Кодексу, якщо інше щодо підприємств окремих видів не передбачене цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
2.Якщо чинним міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого на­дано Верховною Радою України, встановлено правила інші, ніж ті, які передбачені законодавством про підприємства, то застосовуються правила міжнародного договору.
1. Відповідно до коментованої статті підприємства України здійснюють свою діяльність згідно з вимогами статей 62—71 ГК, якщо інше щодо підприємств окремих видів не пе­редбачено ГК та іншими законами, прийнятими відповідно до нього Кодексу. Діяльність підприємств в Україні регулюються також законами України «Про господарські товари­ства» від 19 вересня 1991 р., «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України від 16 липня 1999 р., «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підпри­ємців» від 15 травня 2003 р., «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 p.. «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р. тощо.
2.Згідно з Конституцією України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України Міжнародні договори можуть укладатися тільки на підставі Конституції України.
Частина 2 коментованої статті встановлює, що в разі невідповідності правил міжнародній договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, чинному законо­давству України, застосовуються правила таких міжнародних договорів, тобто норми міжна­родних договорів є вищими за статусом, ніж норми чинного законодавства України, її:: сприяє, зокрема, динамічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави, у тому числі її підприємств.