Вход

Законодавство про іноземні інвестиції

Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції
1. Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Ко­дексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. У разі якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються пра­вила міжнародного договору.
Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються:
— ГК;
— Законом України «Про режим іноземного інвестування»;
— іншими законодавчими актами України, а саме: законами України «Про зовнішньоеко­номічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про загальні засади створення і функ­ціонування спеціальних (вільних) економічних зон», «Про концесії», «Про угоди про розпо­діл продукції», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походжен­ня», «Про банки і банківську діяльність», Декретом КМУ «Про систему валютного регулю­вання та валютного контролю» тощо. Операції, пов'язані з іноземним інвестуванням в Укра­їну, підлягають фінансовому моніторингу згідно з чинним законодавством України;
— чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, до яких, належать, зокрема, двосторонні інвестиційні угоди, Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 березня 1965 р., ратифікована Законом України від 16 березня 1997 р. У разі якщо міжнарод­ним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору.