Вход

Законодавство про інноваційну діяльність

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність
1. Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулю­ються цим Кодексом та іншими законодавчими актами. До вказаних відносин у частині, не врегульованій цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного ко­дексу України.
Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються комплексом нормативно-правових актів: ГК, ЦК (у частині відносин, не врегульованих ГК), законами: «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про архітектурну діяльність», «Про науко­вий парк «Київська політехніка», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»; постановою Верховної Ради України (від 13 липня 1999 p., якою затверджена Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України, де наголошується на виключній значущості інноваційного шляху розвитку економіки України, визначаються його головні цілі, пріоритетні напрями, комплекс стимулюючих та організаційно-управлін­ських заходів).
Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють відносини щодо інноваційної діяль­ності досить численні, серед них:
укази Президента України, в тому числі Положення про Національну раду з інноваційно­го розвитку України, затверджене Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 691/2006;
постанови КМУ:
— Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів (затверджене постановою від 22 травня 1996 р. № 549);
— «Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів» від 5 серпня 2002 p.;
— «Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних на­прямів інноваційної діяльності» від 17 липня 2003 p.;
— «Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів» від 6 серпня 2003 p.;
— «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» від 17 вересня 2003 p.;
— «Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного та ін­новаційного розвитку на 2004—2006 роки» від 25 серпня 2004 p.;
— «Про віднесення Української державної інноваційної компанії до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій» від 20 вересня 2006 p.;
— «Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку» віл 7 березня 2007 p.;
— Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затверджене по­становою від 16 травня 2007 р. № 749, тощо;
розпорядження КМУ:
— «Питання створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації дер­жавної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки» від 27 грудня 2006 p.;
— «Питання утворення регіональних центрів інноваційного розвитку» від 3 травня 2007 p..
— «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008—2012 роки» від 6 червня 2007 p.;
— «Про схвалення інноваційної програми наукового парку «Київська політехніка» на 2007—2011 роки» від 19 вересня 2007 p.;
Відомчі нормативні акти:
— Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію ін­новаційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі віт­чизняного машинобудування для агропромислового комплексу, затверджений наказом Мі­ністерства промислової політики України від 11 вересня 2006 p.;
— Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки, затверджений наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 16 листо­пада 2006 р. № 34;
— Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію ін­новаційного продукту і (або) інноваційної продукції у сфері промисловості, у тому числі віт­чизняного машинобудування для агропромислового комплексу, затверджений наказом Мі­ністерства промислової політики України від 11 вересня 2006 р. № 329;
— Порядок конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на і творення та впровадження у виробництво сучасної техніки у сфері літакобудування та кос­мічної галузі, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 15 березня2007 р. № 103;
— Порядок погодження НАЕР інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування, затвердже­ний наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного викорис­танняенергетичних ресурсів від 17 квітня 2007 р. № 59;
— Порядок конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів для надання •дедитів на їх реалізацію за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2007 рік, затверджений наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від З травня 2007 р. № 33;
— Договір про здешевлення кредитів, залучених на реалізацію інноваційних або інвести­ційнихпроектів, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від "травня 2007 р. № 203;
— наказ Держкомстату України «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій» від 20 серпня 2007 p., тощо.
Див. також коментар до статей 325—331 ГК.
Примітка. У ЦК відсутня стаття подібного змісту, оскільки цей Кодекс не оперує по­няттям «інноваційна діяльність», хоча й регулює відносини щодо низки договорів, які опосередковують таку діяльність: договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт (статті 892—900), договір комерційної концесії (статті 1115—1129).