Вход

Законодавство про концесії

Стаття 410. Законодавство про концесії
1. Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю, регулюються цим Кодексом, зако­ном про концесії, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
2. Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарювання.
1. Закон України «Про концесії» є рамковим. Неповнота правового регулювання відно­син, пов'язаних з концесійною діяльністю, компенсується положеннями ГК, Кодексу про на­дра, Водного і Лісового кодексів, законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про інформацію», «Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльно­сті», «Про ціни та ціноутворення», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006—2020 роки» тощо.
2. Закон України «Про концесії» є основою для розробки спеціальних законів. Наприклад, наша країна ще не має сучасного досвіду здійснення підприємницької діяльності з викорис­тання природних та рекреаційних ресурсів у сфері господарювання на засадах концесії, че­рез що вона може зазнавати збитків внаслідок відмови потенційних концесіонерів від проек­тів. Аби цього не сталося з причин неповноти та прогалин законодавчої бази, необхідним є прийняття закону України «Про концесії у природокористуванні».