Законодавство про господарські товариства

Стаття 92. Законодавство про господарські товариства
1. Порядок створення та порядок діяльності окремих видів господарських товариств регулюються цим Кодексом, Цивільним кодексом України та іншими законами.
Правове становище господарських товариств в Україні визначається цілою системою нормативно-правових актів: ГК, ЦК, законами України (загальним — «Про господарські то­вариства»); спеціальними, які: 1) визначають особливості правового статусу господарських товариств як професійних учасників ринку цінних паперів, зокрема, фондової біржі (Закон «Про цінні папери та фондовий ринок»), банків (Закон «Про банки і банківську діяльність»), страхових компаній (Закон «Про страхування»), інститутів спільного інвестування (Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»), фінансових установ (Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан­сових послуг»), Національного депозитарію (Закон «Про Національну депозитарну систему ту особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 p.), холдин­гових компаній (Закон «Про холдингові компанії в Україні»), а також 2) забезпечують право­ве регулювання певних процесів у сфері економіки — приватизацію майна державних під­приємств («Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 р., «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 р., «Про Державну програму приватизації» від 18 травня 2000 р. тощо), економічну концентрацію («Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2007 p.).
Примітка. У ЦК стаття аналогічного змісту відсутня, оскільки загальне регулювання питань, пов'язаних зі створенням, функціонуванням та припиненням господарських това­риств, за задумом розробників проекту ЦК, мало передбачатися саме цим Кодексом та зако­ном. Відсилочні положення до закону містяться у низці положень ЦК: щодо КТ (ч. З ст. 135), щодо ТОВ та ТДВ (статті 141,144—148,151), щодо AT(ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 154, частини 2 і З ст. 155, ч. З ст. 158, частини 3 і 5 ст. 159,ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162). Відсилочні поло­ження ЦК стосуються Закону «Про господарські товариства», до якого, з метою приведення його у відповідність з ЦК, внесено низку змін Законом від 27 квітня 2007 p. № 997-V.