Вход

Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоеко­номічної діяльності

Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоеко­номічної діяльності
1. Держава здійснює захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономіч­ної діяльності за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється через дипломатичні та консульські установи, державні торговельні пред­ставництва, які представляють інтереси України, а також в інший спосіб, визначений за­коном.
2. Держава вживає необхідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недруж­ні дії з боку інших держав, митних союзів або економічних угруповань, які обмежують права та законні інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
3. Законом може бути передбачено спеціальні заходи щодо захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту та спеціальні заходи щодо імпорту, який завдає або може завдати істотної шкоди національним товаровиробникам, а також ви­значено перелік видів товарів і послуг, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється.
4. У випадках недобросовісної конкуренції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяль­ності або їх іноземних контрагентів застосовуються санкції відповідно до закону про зовнішньоекономічну діяльність та інших законів.
1. Україна здійснює захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється за зверненням зазначених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності через дипломатичні та консульські установи, державні торговельні представництва, які представ­ляють інтереси України.
Україна як держава має здійснювати рівний захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України.
Постійно діючими установами України, до основних завдань яких віднесено захист інте­ресів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за кордоном є дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном.
Зокрема, відповідно до положень Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 р. № 127/94, консул зобов'язаний вживати заходів для того, щоб юридичні особи та громадяни України в повному обсязі користувалися всіма пра­вами, наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними договорами, учас­ницями яких є Україна і держава перебування, а також міжнародними звичаями.
Консул зобов'язаний вживати заходів для відновлення порушених прав юридичних осіб і громадян України. Якщо після звернення консула до властей держави перебування порушені права юридичних осіб і громадян України не будуть відновлені, консул зобов'язаний повідо­мити про це Міністерство закордонних справ України та главу дипломатичного представ­ництва України в державі перебування.
Консул зобов'язаний приймати як письмові, так і усні звернення юридичних осіб і грома­дян України.
Консул приймає звернення іноземних юридичних осіб і громадян з питань, що стосуються виконання його функцій.
2. За наявності відомостей про те, що зазначені у ч. 2 коментованої статті суб'єкти обме­жують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їх компетенції мають право застосовувати адекватні заходи у відповідь на такі дії. У разі коли такі обмеження заподіюють шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшко­дування.
Заходами у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань є:
-— застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;
— застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;
— позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
— запровадження спеціального мита;
— запровадження режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних опера­цій;
— встановлення квот (контингентів);
— запровадження комбінованого режиму квот і контингентів;
— запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту товарів;
— інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України. Верховна Рада України приймає рішення про:
— позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
— застосування повної заборони (ембарго) на торгівлю;
До компетенції КМУ віднесено прийняття рішень про:
— застосування часткової заборони (ембарго) на торгівлю;
— здійснення заходів тарифного регулювання щодо імпорту та/або експорту товарів:
— запровадження режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних опера­цій;
Міністерство економіки України приймає рішення про:
— здійснення заходів нетарифного регулювання щодо імпорту та/або експорту товарів:
— ліцензування та реєстрацію окремих видів контрактів;
— запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту товарів;
— застосування інших заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань.
Для встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань Міністерство економіки України проводить відповідні розслідування в порядку, що визначається КМУ. Матеріали, отримані в результаті проведе­ного розслідування, розглядає Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яка дає рекомен­дації відповідним державним органам щодо застосування відповідних заходів.
Застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань припиняється у разі припинення переліченими суб'єктами таких дій, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.
Рішення про застосування відповідних заходів може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження таких заходів у порядку, встановленому законами України.
3. Національним товаровиробником визнається сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в Україні цього товару. Інтереси національних товаровиробників захищаються ГК, законами України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісні конкуренції», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» тощо.
До спеціальних заходів щодо захисту національного товаровиробника належать, зокрема:
— антидемпінгові заходи — попередні або остаточні заходи, що застосовуються відповід­но до Закону «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» під час або за результатами антидемпінгового розслідування;
— компенсаційні заходи — попередні або остаточні заходи, що застосовуються відповід­но до Закону «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» під час або за результатами антисубсидиційного розслідування.
4. Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності слід розуміти:
— демпінговий імпорт, щодо якого застосовуються антидемпінгові заходи;
— субсидований імпорт, щодо якого застосовуються компенсаційні заходи;
— інші дії, що законами України визнаються недобросовісною конкуренцією.
За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціального розслідування відповідно до законів України приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів. Таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів у порядку, встановлено­му законами України.
Застосування до товарів, що імпортуються в Україну, антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів зупиняє застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спе­ціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної) торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших, передбачених законами України), а також податкових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну зазначених товарів. При цьому застосування преференцій, пільг тощо зупиняється на строк до закінчення застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.