Загальні збори членів виробничого кооперативу

Стаття 102.Загальні збори членів виробничого кооперативу
1.Загальні збори:
вносять зміни до статуту кооперативу;
обирають шляхом прямого таємного голосування голову кооперативу, членів прав­ління кооперативу, членів ревізійної комісії (ревізора), членів спостережної ради ко­оперативу;
затверджують напрями розвитку кооперативу;
заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх діяльність; визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх формування та викорис­тання;
затверджують правила внутрішнього розпорядку кооперативного підприємства, річ­ний звіт і баланс кооперативу, порядок формування і розподілу доходу кооперативу рішення правління (голови) кооперативу про прийняття нових членів;
вирішують питання про входження кооперативного підприємства до об'єднань під­приємств (кооперативів), участь кооперативу у заснуванні інших суб'єктів господарю­вання;
приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
2. Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані зі статут­ною діяльністю виробничого кооперативу.
3.Загальні збори членів кооперативу проводяться щорічно після закінчення фінан­сового року. Вони можуть скликатися також у будь-який час за рішенням правління (го­лови) кооперативу чи з ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом.
4.Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше поло­вини членів виробничого кооперативу. Рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймаються більшістю голосів загальної кількості членів кооперативу.
1. Загальні збори — вищий орган управління виробничого кооперативу, тому до його ком­петенції належить вирішення лише найважливіших питань діяльності кооперативу.
Загальні збори мають виключну компетенцію, встановлену нормою, що коментується.
2.Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів, що міститься у ч. 1 дане, статті, може бути розширений статутом конкретного кооперативу. Так, до компетенції за­гальних зборів статутом можуть бути віднесені питання про створення та ліквідацію філій . представництв кооперативу і затвердження положень про них тощо.
3. У ч. З передбачені два види загальних зборів виробничого кооперативу — річні та всі інші збори, які вважаються позачерговими.
Річні збори виробничий кооператив зобов'язаний проводити щорічно. Позачергові загальні збори проводяться за рішенням правління (голови кооперативу) чи з ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом, або на вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії (ревізора).
Відмінність між річними та позачерговими загальними зборами пов'язана із строками їх проведення. Річні загальні збори виробничого кооперативу можуть бути проведені не раніше закінчення фінансового року. Строки їх проведення визначаються статутом кооперати­ву. Позачергові загальні збори можуть скликатися у будь-який час за рішенням органів чи осіб зазначених вище.
Порядок денний позачергових загальних зборів визначається особами чи органами, за рішенням яких вони проводяться.
4. Загальні збори визнаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу. Кворум загальних зборів або правомочність їх проведення забезпечують максимально можливу участь членів кооперативу у вирішенні питань, пов'язаних з управлінням діяльністю кооперативу. У разі відсутності кворуму загальні збори визнаються такими, що не відбулися. Кваліфікована більшість голосів для прийняття рішення — більшість голосів загальної кількості членів виробничого кооперативу — передбачена для вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів, передбаченої ч. 1 статті, що коментується.