Вход

Загальні умови створення виробничого кооперативу

Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу
1. Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іно­земці та особи без громадянства. Чисельність членів виробничого кооперативу не мо­же бути меншою, ніж три особи.
2.Рішення про створення виробничого кооперативу приймається його установчими
оборами.
3. Виробничий кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної осо­би з дня його державної реєстрації відповідно до вимог цього Кодексу.
1. Частина 1 коментованої статті передбачає обов'язковий мінімум засновників та членів виробничого кооперативу — не менше трьох осіб.
Максимальна чисельність членів виробничого кооперативу законодавчо не встановлена, тому навряд чи є підстави вводити відповідне обмеження у статут конкретного кооперативу. Виробничий кооператив сам визначає обсяги своєї діяльності, звідси питання про чисель­ність його складу має вирішуватись, поряд з іншими управлінськими питаннями, загальними і порами кооперативу.
Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи ст. 24 ЦК). Це — особи, які набули громадянства України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України (ст. 1 Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 p.); засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть ги особи, яких жодна держава відповідного до свого законодавства не вважає своїми громадянами(ст. 2 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» с:д 4 лютого 1994 р.) та особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами підданими) іншої держави або держав (ст. 2 Закону України «Про правовий статус іноземцівта осіб без громадянства»).
2.Створення виробничого кооперативу, як і будь-якого іншого підприємства, відноситься д: юридичних актів. У результаті останнього виникає виробничий кооператив як суб'єкт господарювання.При створенні виробничого кооперативу проводяться установчі збори. На них приймаю­ться рішення про створення виробничого кооперативу, про затвердження його статуту, при­значаються органи управління кооперативу тощо.
3. Реєстрація виробничого кооперативу і набуття ним статусу юридичної особи відбу­вається відповідно до положень ГК та Закону України «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб — підприємців».
Для реєстрації виробничого кооперативу, крім статуту та заяви про реєстрацію, а також інших документів, передбачених ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб — підприємців», обов'язково додається акт про заснування коопе­ративу. Таким актом може бути установчий договір або ж протокол установчих зборів за­сновників та їх рішення про створення кооперативу. У протоколі установчих зборів заснов­ників зазначаються час і місце їх проведення, кількість засновників, мета, принципи і пред­мет діяльності кооперативу, порядок створення і компетенція органів управління, умови формування і використання майна та майнових фондів, розподілу доходів, припинення діяльності кооперативу.
При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперати­ву, який затверджується загальними зборами (абз. б ст. 7 Закону України «Про кооперацію»).