Загальні принципи господарювання

Стаття 6. Загальні принципи господарювання
1. Загальними принципами господарювання в Україні є:
забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання;
свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підпри­ємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
захист національного товаровиробника;
заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого са­моврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
1. У сфері права «принцип» є загальновідомим поняттям. Ним означають провідну ідею, керівні засади правового регулювання тих чи інших відносин. Щодо принципів господарю­вання, про які йдеться у коментованій статті, то вони відображають сутність і характер пра­вового регулювання саме цього виду відносин.
Слід враховувати, що правові принципи мають чималий регулюючий потенціал. Так, у багатьох випадках вони є незамінним засобом тлумачення змісту норм права при їх практично­му застосуванні. Адже та чи інша норма, що встановлює конкретне правило поведінки, далеконе завжди містить посилання на те, яка керівна ідея закладена в основу цього правила. Якщо ж при застосуванні норми враховуються й принципи регулювання, то її зміст стає більш зрозумілим. Використання правових принципів здатне принести користь й тоді, коли у чинному законодавстві трапляються прогалини і виникає необхідність, зокрема, в залученні аналогії закону чи права. Відомо, що суд не може відмовити у розгляді справи, якщо у зако­нодавстві відсутнє конкретне положення, яке можна застосувати для розв'язання справи. У такому разі використовуються регулюючі можливості принципів правового регулювання.
Головна відмінність правових принципів від інших засобів правового регулювання полягає в тому, що вони, за мінімального тексту, містять значно більше інформації, ніж кон­кретні, але багатослівні правові норми. Можна зазначити, що ці принципи відіграють роль стиснутої пружини», енергія якої збільшує цілеспрямованість і точність дії норм.
Якщо з'ясовувати зміст загальних принципів господарювання, які перелічуються у ко­ментованій статті, то не можна не звернути увагу та те, що в їх формулюваннях отримали відображення відповідні положення Конституції України.
Наприклад, джерелом принципу «забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання» слугують положення, закріплені у частині четвертій ст. 13 і частині першій ст. 15 Конституції України.
Деякі ж формулювання, хоча напряму й не пов'язані з текстом конституційних положень, тим не менш відображають головний сенс (ідею) конституційної основи суспільного госпо­дарського порядку. Тому більш повне уявлення про зміст принципів господарювання можна отримати, якщо їх формулювання зіставляти з положеннями ст. 5 ГК та коментарем до неї.