Вход

Загальні положення

{Назва глави 45 в редакції Закону №359-\/ (359-16) від 16.11.2006}
Розділ X МК містить главу 45, яка об'єднує п'ять статей з 255 по 258. Даними статтями з дотриманням чинного законодавства України в сфері права інтелектуальної власності встановлюються особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема порядок та заходи митного контролю, митного оформлення та призупинення митного оформлення таких товарів, також порядок і умови взаємодії митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності.
Україна проголосила одним із стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики інтеграцію до Світового Співтовариства, насамперед вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) та інтеграцію у Європейський Союз. Приєднання до цих впливових міжнародних організацій неможливе без забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на рівні, що відповідає міжнародним стандартам.
Державним департаментом інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України, планомірно проводяться заходи, направлені на реалізацію норм чинного законодавства. Ці заходи спрямовуються на створення в Україні найбільш сприятливого клімату для захисту прав інтелектуальної власності, боротьби з виробництвом та розповсюдженням контрафактної продукції.
З метою активізації боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Державна податкова адміністрація, Генеральна прокуратура, Мінкультури, Держпідприємництво, Держмитслужба України спільним наказом від 21.05.2003 р. № 10/527/193/240/7/1/2-103 вих. /271/62/343 затвердили Програму скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом,розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності.
У Програмі визначено основні напрямки співробітництва зазначених органів щодо проведення єдиної політики у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності на всій території нашої держави.
Положення Розділу X МК відповідають міжнародним нормам, зокрема положенням Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС), яка є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі.
З 1 січня 2004 року зі вступом у дію Цивільного кодексу України та деяких інших нормативно-правових актів, відносини в сфері володіння, користування та розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності регулюються цим нормативно-правовим актом та іншими законами України.
Зокрема Цивільний кодекс України містить десять глав з 36 по 46, що закріплюють та регулюють відносини в сфері права інтелектуальної власності на такі види товарів та послуг:
- літературний, художній та інший твір (авторське право);
- виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення;
- наукове відкриття;
- винахід, корисну модель, промисловий зразок;
- компонування інтегральної мікросхеми;
- раціоналізаторську пропозицію;
- сорт рослин, породу тварин;
- комерційне найменування;
- торговельну марку;
- географічне зазначення;
- комерційну таємницю.
До інших законів належать: Закон України "Про авторське право і суміжні права", Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та інші. Досить важливим є відповідно до частини 3 статті 256 МК видана Кабінетом Міністрів України Постанова, що затвердила "Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" (далі - Положення). (Див. коментар до статті 255).
Регулювання відносин у сфері об'єктів інтелектуальної власності також не вичерпується названими вище законами. Також до цієї групи законів слід додати Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць", Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ін.
Загалом слід зазначити, що в Україні зроблені перші кроки до законодавчого врегулювання використання об'єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Зокрема Верховною Радою України в липні 2002 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності", відповідно до якого внесено зміни до ряду законодавчих актів України щодо використання об'єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.
За доцільне вважаємо надати тлумачення термінів та понять, які далі будуть вживатися при коментуванні статей глави 45 МК. Слід зауважити, що їх тлумачення та розкриття їх змісту міститься не в одному з вищеназваних нормативно-правових актів, а
в декількох, і тому слід чітко розуміти, про що далі піде мова і як законодавець розкриває значення термінів, якими оперує при регулюванні даного роду відносин.
У главі 45 МК терміни та поняття вживаються у такому значенні.
Згідно з пунктом 32 ст. 1 МК, право інтелектуальної власності, суб'єкти права та об'єкти права інтелектуальної власності - розуміються у значенні, визначеному законами з питань інтелектуальної власності. Дана норма є банкетною, тобто вона відсилає нас до іншого нормативно-правового акта, що регулює відносини в цій сфері. Як вже було зазначено, одним з таких є Цивільний кодекс України.
Поняття права інтелектуальної власності закріплене у статті 218 глави 35 названого Кодексу. Згідно із зазначеною статтею, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений МК та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається МК та іншим законом.
Згідно зі статтею 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:
- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних);
- виконання;
- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- наукові відкриття;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- раціоналізаторські пропозиції;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
- комерційні таємниці.
Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до МК, іншого закону чи договору, встановлює стаття 421 Цивільного кодексу України.
Контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України, або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.
Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися, - згідно з Законом "Про авторське право і суміжні права".
У названому вище Положенні поняття мають таке значення:
Товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності (далі - об'єкти інтелектуальної власності), — примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі комп'ютерних програм, баз даних, фонограм, товарів, маркованих знаками для товарів та послуг із зазначенням їх походження, інших товарів, що як такі можуть бути зареєстровані Держмитслужбою;
Правовласник — власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства;
Представник правовласника - особа, уповноважена правовласником представляти його інтереси;
Контрабандні товари - об'єкти інтелектуальної власності, переміщення яких через митний кордон України призводить до порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
Реєстр об'єктів інтелектуальної власності (далі — реєстр) - перелік об'єктів інтелектуальної власності, який складається Держмитслужбою для митного контролю на основі заяв правовласників або їх представників і містить інформацію, що дає змогу митним органам запобігати переміщенню товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;
3упинення митного оформлення товарів - зупинення процесу митного оформлення товарів до прийняття відповідного рішення суду чи відкликання клопотання правовласником або його представником.