Вход

Забезпечення виконання господарських зобов'язань

Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
1. Виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені зако­ном або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які зви­чайно застосовуються у господарському (діловому) обігу.
До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.
2.Зобов'язання суб'єктів господарювання, які належать до державного сектора еко­номіки, можуть бути забезпечені державною гарантією у випадках та у спосіб, передба­чених законом.
1. Заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, спрямованими, зокрема, на забезпечення виконання господарських зобов'язань, згідно з ГК є: ви­знання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних, оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій тощо (див. коментар до ст. 20 та відповідних статей розд. V).
За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. Це — передбачені у гл. 49 ЦК неустойка, порука, гарантія,застава, завдаток, притримання, а також факторинг (див. коментар до ст. 350), акредитив ( параграф 3 гл. 74 ЦК, розд. VIII Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22), передоплата, аванс тощо. До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення ЦК.
Специфічним видом забезпечення виконання податкового зобов'язання (організаційно -господарського за аналогією) є податкова застава (див. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 p.).
2.Зобов'язання суб'єктів господарювання, які належать до державного сектору економіки (ст. 22 ГК), можуть бути забезпечені державною гарантією. Умови і порядок такого забезпечення передбачені окремими законодавчими, а також підзаконними нормативними ак­тами. Так, казенне підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань під гарантію органу, до сфери управління якого воно входить (ст. 77 ГК). Держава в особі КМУ виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників (ст. 183 ГК).