Вход

Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами

Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами в порядку, встановленому законодавством.
У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери та інші особи на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином.
У разі виявлення під час здійснення митних процедур працівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органу чи особа, яка його заміщує, повідомляє про це відповідні правоохоронні органи або органи охорони державного кордону України.
Органи охорони державного кордону України та правоохоронні органи повідомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду.
Коментована стаття МК регламентує порядок взаємовідносин митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами. При виконанні покладених на Державну митну службу України завдань у своїй повсякденній роботі митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх посадові особи взаємодіють з іншими органами державної влади - Службою безпеки України, Державною податковою адміністрацією України, МВС України, Державною прикордонною службою України, прокуратурою України. Основні принципи та форми взаємодії з Державною прикордонною службою закріплені в Інструкції про порядок взаємодії підрозділів митної варти Державної митної служби України та підрозділів Державної прикордонної служби України, затвердженій наказом Адміністрації Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України від 08.09.2003 р. №597/65. Згідно з цим наказом передбачаються такі форми взаємодії між указаними органами: проведення спільних оперативних нарад керівного складу регіональних митниць, митниць Державної митної служби України та їх підрозділів митної варти з керівним складом Державної прикордонної служби України та їх структурними підрозділами; проведення спільних спеціальних операцій за єдиним планом та інших узгоджених оперативних заходів; розташування спільних митних і прикордонних нарядів на окремих ділянках державного кордону згідно з планом спільних дій; обмін інформацією про наміри й спроби порушень громадянами державного кордону поза місцем розташування митниці, а також незаконного переміщення через державний кордон України товарів, історичних і культурних цінностей, отруйних, наркотичних, сильнодіючих або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, стратегічно важливих сировинних товарів, про незаконне звільнення від митного контролю; узагальнення підсумків спільних операцій та розроблення нових способів взаємодії.
Основні принципи та форми взаємодії митних органів України з іншими державними органами виконавчої влади закріплені в спільній Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 23 травня 1994 р. за №106/315. Ця Інструкція призначена для удосконалення взаємодії, координації зусиль та розмежування функцій на кордоні Державного комітету у справах охорони державного кордону України (Держкомкордону), Державного митного комітету України (Держмиткому), Міністерства внутрішніх справ України (МВС), Служби безпеки України (СБУ), Головного управління командуючого Національною гвардією (НГ), Міністерства транспорту України (Мінтранс), Міністерства закордонних справ України (МЗС), Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), Міністерства сільського господарства і продовольства України (Мінсільгосппроду), Міністерства охорони навколишнього середовища України (Мінприроди) (назви міністерств, які на теперішній час змінилися, дано в редакції Інструкції). Основними напрямками взаємодії є:
- розроблення та здійснення узгоджених заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття порушень чинного законодавства з прикордонних і митних питань, протидії організованій нелегальній міграції, контрабандному та незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів;
- розслідування та розкриття злочинів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розшук та затримання карних злочинців;
- обмін інформацією про наміри і спроби порушень державного кордону, незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів, а також про джерела придбання і канали незаконного переміщення через кордон валюти, сировини, значних обсягів промислових виробів та сільськогосподарської продукції, товарів народного вжитку, культурних та історичних цінностей, крадених автомобілів;
- внесення до відповідних інстанцій, міністерств та відомств пропозицій щодо усунення виявлених причин і умов, які сприяють здійсненню порушень законодавства про державний кордон та митну справу, та пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України;
- узагальнення підсумків та розробка нових форм взаємодії.
Передбачаються такі форми взаємодії: проведення спільних засідань колегій міністерств та відомств, оперативних нарад їх керівного складу; проведення спільних операцій за єдиним планом та задумом з комплексним використанням сил і засобів; створення спільних оперативних штабів (робочих груп) для координації дій (за необхідності); оперативний обмін інформацією, що стосується спільної діяльності на кордоні (як правило, в письмовій формі), з дотриманням вимог конспірації та захисту відомостей, що передаються.
Порядок взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах регламентується спільним наказом Державної митної служби України та Міністерства транспорту України від 30.03.2001 р. №231/174. Цей Порядок розроблено з метою узгодження дій посадових осіб митних органів і залізниць України, визначення їх прав, функціональних обов'язків і відповідальності під час проведення ними операцій з контролю й оформлення товарів (вантажів), що переміщуються через митний кордон України залізничними вантажними поїздами. Дія Порядку поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які переміщують через митний кордон України товари (вантажі) у залізничних вантажних поїздах, незалежно від форм власності, місцезнаходження, наявності пільг тощо.
Положення про взаємодію Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України та Державної митної служби України при здійсненні державного контролю за міжнародними передачами товарів спеціального призначення затверджено спільним наказом Державної служби експортного контролю України, Служби безпеки України, Державної митної служби України від 05.06.2003 р. №135/222/386. Положення визначає основні напрями та порядок взаємодії Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль України), Служби безпеки України (далі - СБ України) та Державної митної служби України (далі - Держмитслужба України) при здійсненні державного контролю з метою проведення необхідних заходів для забезпечення передбаченого законодавством порядку експорту, імпорту, реекспорту, тимчасового вивезення й тимчасового ввезення, транзиту територією України (далі - міжнародні передачі) товарів спеціального призначення та їх використання, попередження і припинення правопорушень у цій сфері. У цьому Положенні під товарами спеціального призначення розуміються спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації (далі - спеціальні технічні засоби) або засоби забезпечення технічного захисту інформації та/ або засоби криптографічного захисту інформації і криптографічні системи (далі - засоби захисту інформації). Дія цього Положення при здійсненні державного контролю за міжнародними передачами товарів спеціального призначення поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності України, що планують здійснювати чи здійснюють будь-які міжнародні передачі товарів спеціального призначення незалежно від умов поставки, характеру угод, митного режиму та інших особливостей переміщення цих товарів.
Порядок взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності затверджено спільним Наказом Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 12.07.2004 р. №512/387, з урахуванням змін та доповнень, внесених спільним Наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України №289/221 від 06.04.2007 р.
Зазначений Порядок розроблено з метою вдосконалення державного контролю за здійсненням експортних операцій з окремими видами товарів, профілактики порушень митного та податкового законодавства при здійсненні таких операцій, недопущення нанесення збитків державі шляхом застосування фіктивних та сумнівних експортних операцій з метою безпідставного відшкодування з Державного бюджету України податку на додану вартість при експорті товарів. Цей Порядок регламентує окремі аспекти взаємодії митних і податкових органів у процесі здійснення митного контролю та митного оформлення окремих видів товарів, що експортуються з митної території України окремими суб'єктами ЗЕД згідно з зовнішньоекономічними угодами (контрактами), що мають ознаки сумнівності.
Коментуючи ч.2 даної статті, слід зазначити, що у відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери та інші особи на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином. Визначення, поняття та правовий статус митного брокера див. у коментарі до ст. 176 МК.
Законодавець у ч.З коментованої статті зобов'язує працівників митних органів у разі виявлення під час здійснення митних процедур ознак злочинів доповісти про це керівнику митного органу чи особі, яка його заміщує, який, у свою чергу, має повідомити про це відповідні правоохоронні органи або органи охорони державного кордону України.
У ч.4 коментованої статті органи охорони державного кордону України та правоохоронні органи (СБУ, МВС, прокуратура, Державна податкова адміністрація та інші) України зобов'язуються повідомляти митні органи України про виявлені порушення митних правил або контрабанду під час виконання ними своїх службових обов'язків.