Вход

Взаєморозрахунки в агентських відносинах

Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах
1. Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представ­ляє, у розмірі, передбаченому договором.
2. Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено дого­вором сторін.
3. Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується до­даткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє.
4. Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених договором сторін.
5. Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода.
6. Умови виплати винагороди комерційному агенту за угоди, укладені після закінчен­ня договірних відносин, а також інші умови, що стосуються розрахунків сторін, визна­чаються договором.
1. Коментована стаття містить норми, які регулюють відносини сторін агентського дого-зору щодо розрахунків за ним.
Агентський договір — оплатний. При цьому оплатність є конститутивною ознакою, оскільки імперативно встановлена коментованою статтею.
Розмір агентської винагороди має бути визначений в агентському договорі. Агентська ви­нагорода виплачується агенту за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє. Слід дійти висновку, що за змістом норми закону оплата повинна здійснюватися після проведення посередницьких операцій.
2. Винагорода агентові має сплачуватися після оплати третьою особою за угодою, укладеною при посередництві комерційного агента. Однак договором можуть бути передбачені й інші умо­ви, зокрема, закон не виключає здійснення авансових платежів агентові з остаточним розрахун­ком після надходження оплати від третьої особи.
3. В агентському договорі може бути передбачено умову про надання комерційним аген-зом гарантії виконання угоди третьою особою. Така гарантія слугує забезпеченням виконан­ня зобов'язання третьою особою за угодою, укладеною агентом в інтересах суб'єкта, якого він представляє. У разі порушення третьою особою зобов'язання за угодою агент зобо­в'язаний сплатити кредитору грошову суму відповідно до умов гарантії.
Згідно із ст. 199 ГК до відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників гос­подарських відносин застосовуються відповідні положення ЦК. Відносини щодо гарантії регулюються статтями 560—569 ЦК. Однак слід мати на увазі, що згідно зі ст. 560 ЦК та ст. 200 ГК гарантію вправі надавати лише банк, інша фінансова установа, страхова організа­ція. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надання гарантій віднесено до фінансових послуг, які ст. 1 цього ж Закону визначаються як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання при­бутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
За надання гарантії агентові сплачується додаткова винагорода, розмір якої має бути вста­новлений в агентському договорі.
4. Частиною 4 коментованої статті обов'язок здійснення розрахунку агентської винагоро­ди покладений на суб'єкта, якого агент представляє. Розрахунок має проводитися у розмірі і з строки, визначені агентським договором.
5. Відповідно до ч. 5 комерційний агент має право вимагати від суб'єкта, якого він представляє, надання йому витягу з бухгалтерських документів щодо угод, за котрі нале­жить до виплати агентська винагорода. Витяг має містити фактичні дані та показники, які відповідно до агентського договору є підставою для розрахунку зазначеної винагороди. По­рядок, форма і строки надання витягу можуть бути встановлені сторонами у договорі.
6. Усі інші умови щодо виплати агентської винагороди, у тому числі стосовно оплати за. згоди, укладені після припинення агентських відносин, мають міститися у договорі.