Власність господарського товариства

Стаття 85. Власність господарського товариства
1. Господарське товариство є власником:
майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності товариства; іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.
1. Господарське товариство як суб'єкт господарювання утворюється на майновій основі, щоформується з вкладів засновників у його статутний/ складений капітал (фонд). Вклади можуть бути у вигляді майна (речей) або коштів, а також — об'єктів інтелектуальної власно­сті — продуктів творчої праці. У процесі функціонування господарського товариства його майно приростає за рахунок вкладів нових учасників, продукції, виробленої в результаті його виробничої діяльності, доходів, отриманих від її реалізації, виконаних робіт і наданих за оплатній основі послуг, а також за рахунок іншого майна, набутого товариством на під­ставах, не заборонених законом.
Усе це майно належить самому господарському товариству на праві власності. Засновники (учасники) господарського товариства з моменту передачі йому майнових внесків пере­стають бути їх власниками, набуваючи замість речових так звані корпоративні права, що по­лягають у наданих законодавством можливостях: брати участь в управлінні товариством, у розподілі його прибутку (одержувати дивіденди від його діяльності), а в разі ліквідації товариства — брати участь у розподілі майна та коштів товариства (що залишилися після задоволення вимог кредиторів) пропорційно своєму вкладу до статутного/складеного капіталу/ фонду (корпоративні права можуть включати й інші складові/права, що передбачаються законом, установчим та внутрішніми документами товариства). Поняття корпоративних прав та положення щодо специфіки їх реалізації у державному секторі економіки (корпоративні права держави) містяться у гл. 18 ГК.
Примітка. У ЦК загальні положення щодо майнової бази господарського товариства встановлені у ст. 115 «Майно господарського товариства» (ч. 1) і в основному збігаються з положеннями коментованої статті. Разом з тим, слід зазначити про відмінність термінології, що використовується у ЦК та Законі «Про господарські товариства», — з одного боку, та ГК — з іншого. Замість застосованого у ГК поняття «статутний фонд», ЦК (ст. 115 та ін.) і за­значений Закон (статті 12, 13 тощо) оперують поняттям «статутний (складений) капітал».