Визначення країни походження товару

Стаття 277. Визначення країни походження товару
Визначення країни походження товару здійснюється на основі принципів міжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі положень цього Кодексу.
Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Кодексом.
При цьому під країною походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.
На виконання частини 1 коментованої статті Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1864 (зі змінами та доповненнями) затверджено Порядок визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України (далі -Порядок визначення країни). Далі ми розглянемо та приведемо зміст порядку більш докладніше.
Зазначеним Порядком визначення країни встановлено, що для визначення країни походження товару, переміщуваного через митний кордон України, у разі, коли міжнародним договором, укладеним в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені МК та цим Порядком, застосовуються правила міжнародного договору.
Законом встановлюються особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України.
Відомості про країну походження товару, що переміщується через митний кордон України, зазначаються в митній декларації, яка подається митному органу під час здійснення митного оформлення у визначеному законодавством порядку та випадках.
Декларант визначає країну походження товару, що переміщується через митний кордон України, на підставі сертифіката про походження товару (далі - сертифікат) чи декларації про походження товару, що подається митному органу для підтвердження цих відомостей.
Подання сертифіката є обов'язковим у випадках, передбачених МК України.
Декларація про походження товару являє собою заяву (на комерційному рахунку або іншому товаросупровідному документі) про країну походження товару, зроблену виробником або експортером і засвідчену ними або органом, уповноваженим видавати сертифікати.
У разі, коли в декларації про походження товару та в інших документах, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митним органом встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені в декларації, декларант має право надати митному органу для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару сертифікат або додаткові відомості, на підставі яких відповідно до положень МК щодо визначення країни походження та порядку, встановленого Держмитслужбою, митним органом визначається країна походження товару.
Додатковими відомостями про країну походження є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, якими супроводжується товар, а також у паспортах, технічній документації, висновках-експертизах митних та інших уповноважених органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження відомостей про країну походження товару.
Визначення країни походження товару під час вирішення спірних питань здійснюється митним органом у термін, що не перевищує 10 календарних днів. У виняткових випадках цей термін може продовжуватися за рішенням керівника митного органу, але не більше ніж на 5 календарних днів.
При цьому продовження терміну митного оформлення, зумовлене необхідністю визначення країни походження товару, не може використовуватися декларантом для одержання фактичної відстрочки у сплаті мита та інших податків і зборів.
Для визначення країни походження товару походження використаної для їх виробництва теплової та електричної енергії, машин, устаткування та інструментів не враховується.
Якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору, укладеного в установленому законом порядку, в частині визначення країни походження товару, митний контроль може здійснюватися незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.
За відсутності належним чином оформленого сертифіката чи додаткових відомостей про походження товару або у разі неможливості достовірно визначити країну походження товару така країна визнається невідомою. Товари, країна походження яких невідома, пропускаються митним органом з метою їх переміщення через митний кордон України за умови сплати мита за повними ставками.
Усі додаткові витрати, пов'язані з підтвердженням заявленої країни походження товару, несе декларант.
На запит експортера, імпортера або будь-якої заінтересованої особи митним органом приймається попереднє рішення про країну походження товару безпосередньо до того, як розпочнеться торгівля товаром, але не пізніше ніж через 150 днів з моменту надходження до митного органу такого запиту.
Попереднє рішення про країну походження товару, яке є обов'язковим для всіх митних органів, діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо рішення не відкликано або його дію не припинено.
Митним органом може бути прийняте рішення про припинення дії або відкликання попереднього рішення про країну походження товару, якщо таке рішення прийняте на підставі поданих заявником підроблених документів або таких, що містять неправдиві дані.
Рішення про припинення дії попереднього рішення про країну походження товару набирає чинності з дня ухвалення попереднього рішення.
Прийняте попереднє рішення про країну походження товару може бути відкликано у разі:
зміни товарної номенклатури УКТЗЕД;
встановлення міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, або актами законодавства України з питань визначення країни походження і (або) правил визначення, що стосуються країни походження, інших вимог та умов визначення країни походження товару; -   прийняття органами державної влади України рішень, якими встановлюються
інші вимоги та умови визначення країни походження товару. Форма і порядок прийняття, припинення дії або відкликання попереднього рішення про країну походження товару визначаються Держмитслужбою.
Інформація, отримана митними органами як конфіденційна або така, що становить комерційну таємницю, може використовуватися тільки для митних цілей. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, посадові особи митних органів несуть відповідальність згідно із законом.
Для визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України з країн, з якими укладено в установленому законом порядку міжнародний договір України, та в якому встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені МК України та цим Порядком визначення країни, то застосовуються правила міжнародного договору.
Для визначення країни походження товару, якщо упаковка, у якій товар увозиться на митну територію, вважається такою, що походить з тієї ж країни, що і сам товар, враховується тільки та упаковка, у якій товар зазвичай реалізується в роздрібній торгівлі, у тому числі при застосуванні правила "в" пункту 4 (правило адвалорної частки).
Слід нагадати, що наказом Держмитслужби від 28.12.1999 р. №864(зі змінами та доповненнями) затверджено Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці.
Відповідно до названого Положення, відділ митних платежів (далі - Відділ) -окремий структурний підрозділ регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці, який забезпечує правильність нарахування митних платежів за вантажними митними деклараціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. До компетенції Відділу серед багатьох функцій віднесено також і контроль за правильністю визначення країни походження товарів.
Сектори визначення походження товарів входять до складу Відділів як регіональної митниці, так і митниці прямого підпорядкування та митниці.
У розглядуваному Положенні законодавцем передбачений окремий розділ 8 за назвою "Організація контролю за правильністю визначення країни походження товарів".
Відповідно до цього розділу, здійснення контролю за визначенням країни походження товарів при їх митному оформленні, виконання інших завдань та функцій, пов'язаних з визначенням країни походження товарів, віднесено в Митниці до компетенції:
- посадових осіб сектору визначення походження товарів Відділу;
- посадових осіб Відділу, що працюють на постійній основі в інших підрозділах Митниці;
- інших посадових осіб Митниці, до службових обов'язків яких віднесено контроль за визначенням країни походження товарів. Ці посадові особи призначаються у тих підрозділах Митниці (митні пости, відділи), у яких з будь-яких причин не передбачена присутність представника Відділу на постійній основі.
Посадові особи Митниці, визначені в пункті 8.1 цього Положення, попередньо проходять відповідну підготовку у Відділі та отримують допуск до необхідних баз даних та інформації, що використовуються для виконання покладених на Відділ завдань щодо визначення країни походження товарів.
До компетенції посадових осіб Митниці, зазначених вище, належать: 1) здійснення перевірки правильності визначення країни походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД;
перевірка сертифікатів про походження товару, які застосовуються для підтвердження країни походження товару, що ввозиться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною (далі -преференційний сертифікат);
прийняття рішень про визначення країни походження товарів; підготовка запитів до сектор}' визначення походження товарів у разі неможливості самостійно прийняти рішення з визначення країни походження товарів; підготовка   пропозицій   щодо   визначення   товарів,   які   стосовно   інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну різницю у ступені оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість неправильного декларування даних про країну їх походження, та заходів контролю за визначенням походження таких товарів; підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань визначення країни походження товарів. До повноважень сектору визначення походження товарів належать:
- ведення централізованого обліку прийнятих Митницею рішень про визначення країни походження товару;
- здійснення роботи зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і виробників товарів, необхідних для перевірки сертифікатів про походження товару з України;
- формування інформаційних баз даних;
- вирішення питань з визначення країни походження товарів на підставі запитів, які надходять до сектору визначення походження товарів;
- узагальнення пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну різницю у ступені оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість неправильного декларування даних про країну їх походження, та заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
- аналіз роботи Митниці в напрямку визначення країни походження товарів;
- формування та подання звітності про стан і результати роботи Митниці з визначення країни походження товарів у порядку та за формою, встановленими Держмитслужбою України;
- проведення перевірок стану дотримання порядку визначення країни походження товарів структурними підрозділами Митниці та надання їм методичної й практичної допомоги;
- узагальнення пропозицій з удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань визначення країни походження товарів;
- посадові особи сектору визначення походження товарів мають право на здійснення перевірки правильності визначення країни походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД.
Відповідно до частини другої коментованої статті, країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених МК. Слід зауважити, що названі критерії містяться у статтях - 278-280. Слід додати, що тлумачення поняття країни походження товару у коментованій статті повністю збігається з визначенням, яке міститься у Рішенні про правила визначення країни походження товарів (див. коментар до ст. 278 та інших статей).
Згідно з Наказом Держмитслужби №796 від 25.11.2003 року Положення доповнено додатком 11 (до розділу 8) та додатком 12. Зокрема додаток 11 затверджує форму рішення при визначення країни походження товару.
Рішення про визначення країни походження товару за названою формою приймається уразі:
а) вирішення спірних питань з визначення країни походження товарів (у тому числі у випадках, визначених пунктом 5 Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.12.2002 р. №1864 ;
б) визнання країни походження товару невідомою;
в) визнання преференційного сертифіката недійсним;
г) відновлення режиму найбільшого сприяння або преференційного режиму згідно з чинним законодавством;
д) перегляд під контролем сектору визначення походження товарів рішення, раніше прийнятого на основі недостовірної інформації.
Це рішення є обов'язковим при митному оформленні товарів.
Форма Рішення про визначення країни походження товару Затв. Додатком 11
До Положення про відділ митних платежів регіональної митниці,
митниці прямого підпорядкування, митниці
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_________________МИТНИЦЯ
РІШЕННЯ
про визначення країни походження товару
від "   "__________________р. №
1. Перелік поданих для розгляду документів:
__________________
у тому числі (за наявності)
сертифікат про походження товару_від "_"__р.
(форма)
суб'єкт ЗЕД:
 
5
 
ВМД№
від«   »
р-;
 
дані граф 31, 33 та 34 ВМД, за якими задекларовано товар:
 
 
Графа 31
 
Графа 33
 
Графа 34
 
2. Нормативно-правові акти Держмитслужби України, якими керувались для прийняття рішення:
_______________________
3. Висновки та їх обґрунтування:
_____________________________
Посадова особа
(посада) (підпис) (П.І.Б.)