Вход

Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі

Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі
Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент.
Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:
1)своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення;
2)виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;
3)дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Існує певна специфіка здійснення підприємницької діяльності в умовах режиму "Магазин безмитної торгівлі". Дана стаття вказує, що власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент з місцезнаходженням на території України, суб'єктами господарювання - платниками податків та підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України.
Коментована стаття покладає на власників магазинів безмитної торгівлі такі зобов'язання:
а) обов'язкове і своєчасне декларування руху товарів та надання усіх необхідних для їх оформлення та митного контролю документів;
б) недопущення руху товарів поза митним контролем;
в) дотримання чинного законодавства України щодо відкриття, існування, здійснення операцій з товарами магазинами безмитної торгівлі;
г) вести у встановленому чинним законодавством порядку облік товарів та подавати звітність згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Зокрема про це вказує п. 24 Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. №1089: "Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до законодавства".
На виконання вимог пункту 4 ст. 227 МК з метою посилення контролю з боку митних органів за рухом товарів у магазинах безмитної торгівлі, недопущення випадків незаконних ввезення в такі магазини та реалізації в них товарів, посилення рівня відповідальності власників магазинів безмитної торгівлі за дотримання вимог законодавства, також встановлення єдиної форми звіту про рух товарів у магазинах безмитної торгівлі, розташованих у пунктах пропуску через митний кордон України, без справляння мита, податків і без застосування заходів нетарифного регулювання розроблено та діє Наказ Державної митної служби України від 31.07.2003 р. №512 за назвою "Про затвердження форми звіту про рух товарів у магазині безмитної торгівлі".
    Основні положення вказаного Наказу передбачають запровадження подання щомісячного звіту встановленої форми власником магазину безмитної торгівлі митному органу, у зоні діяльності якого розташовано магазин безмитної торгівлі. Термін подання звіту - 10 число місяця, наступного за звітним. Дані, наведені у звіті, підтверджуються підписом керівника магазину та печаткою цього суб'єкта господарювання. Звіт містить дані про номер вантажної митної декларації, її тип, найменування, кількість, вагу товару, що надійшов до магазину, кількість реалізованого товару, залишок товару в магазині.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом державної митної служби 31.07.2003 р. №512
ЗВІТ
про рух товарів у магазині безмитної торгівлі
3_______200_р  до_______________200_р 
з/п
Номер ВМД
Тип ВМД
Наймену­вання товару (комерційна назва)
К-кість товару*
Вага брутто, кг
К-кість реалізов. товару*
Товари, щодо яких був змінений митний режим
Зали­шок товару*
К-сть товару
Заявлений митний режим
Номер ВМД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* В одиницях виміру згідно з графою 31 вантажної митної декларації. Керівник магазину безмитної торгівлі _
(підпис, ініціали, прізвище)
м.п.
Власник "Магазину безмитної торгівлі" несе відповідальність у встановлених законодавством випадках.