Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні опе­рації

Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні опе­рації
1. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо ін­ше не встановлено законом.
2. Види зовнішньоекономічної діяльності, перелік зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються на території України, умови та порядок їх здійснення суб'єктами зов­нішньоекономічної діяльності, а також перелік товарів (робіт, послуг), заборонених для експорту та імпорту, визначаються законом.
1. ГК гарантує всім, без винятку, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності право на здійснення будь-яких не заборонених законом її видів. Певні види діяльності у зовнішньо­економічній сфері, відповідно до чинного законодавства, віднесені до ліцензованих видів діяльності (наприклад транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопрово­дом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; куль­тивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництво, виготовлення, збе­рігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, виве­зення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку) і можуть здійснюватися суб'єк­тами лише за наявності ліцензії, виданої компетентним державним органом.
Зазначимо, що в ч. 1 коментованої статті застосовується термін «зовнішньоекономічна операція». Проте жодний чинний нормативно-правовий акт не містить його визначення. Ли­ше Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає, ще господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'я­зань, власному капіталі підприємства. Вважаємо, що зовнішньоекономічну операцію можна визначити як дію або подію, що пов'язана з перетинанням майном або робочою силою мит­ного кордону України і викликає зміни у структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.
2. Перелік видів зовнішньоекономічної діяльності наведено у ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». До них належать:
— експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
— надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним су­б'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, турист­ських тощо, які прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічне, діяльності України;
— наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша коопе­рація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціаліста на комерційній основі;
— міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбаче­них законами України;
— кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоеконо­мічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створен­ня іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
— спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підпри­ємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володін­ня майном як на території України, так і за її межами;
— підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патен­тів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку інозем­них суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономіч­ної діяльності за межами України;
— організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комер­ційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснен­ня оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
— товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами госпо­дарської діяльності;
— орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяль­ності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
— операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних бір­жах та на міжбанківському валютному ринку;
— роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами госпо­дарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на те­риторії України, так і за її межами;
— інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
Активізації зовнішньоекономічної діяльності сприяє вільне й необмежене здійснення по­середницьких операцій, у ході реалізації яких до посередника не переходить право власності на товар (йдеться про операції, які провадяться на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення тощо).
Проте у зовнішньоекономічній сфері існує і низка обмежень, які відносяться до заходів нетарифного регулювання. Одним із таких заходів є заборона окремих видів експорту та імпорту. На сьогодні в Україні заборонені:
— експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або куль­турне надбання українського народу і визначаються як такі згідно із законами України;
— імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть зав­дати шкоди суспільній моралі, здоров'ю чи становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам, або призвести до заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно транзитних товарів не вжито необхідних заходів для запобігання такій шкоді;
— імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду тощо, які суперечать відповідним нормам Конституції України;
— експорт природних ресурсів, які вичерпуються, якщо існують обмеження стосовно їх внутрішнього споживання або виробництва;
— експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної влас­ності;
— експорт з території України товарів у межах виконання рішень Ради Безпеки Організа­ції Об'єднаних Націй про застосування обмежень або ембарго на поставки товарів у відпо­відну державу.
Оперативність і гнучкість правового регулювання відносин у зовнішньоекономічній сфе­рі потребує адекватного механізму визначення переліку товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких може бути заборонено. Відповідно до ч. 2 коментованої статті та ст. 17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» перелік товарів, експорт (імпорт) яких че­рез територію України забороняється, визначається виключно законами України.