Види іноземних інвестицій

Стаття 391. Види іноземних інвестицій
1. Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України,будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цін­ностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями.
2. Заборона або обмеження будь-яких видів іноземних інвестицій може здійснювати­ся виключно законом.
1. Під видами іноземних інвестицій коментована стаття розуміє майнові цінності (майно), які можуть виступати іноземними інвестиціями. Детальніше можливі види іноземних інвес­тицій визначає ст. 2 Закону «Про режим іноземного інвестування», відповідно до якої іно­земні інвестиції в Україну здійснюються у вигляді:
— іноземних валют, які згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління НБУ від 4 лютого 1998 р. № 34, визнаються вільно конвертованими, широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними опе­раціями, продаються на головних валютних ринках світу і дозволяються для здійснення ін­вестицій в Україну (1-а група Класифікатора) (див. також п. 1.3 Положення про порядок іно­земного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 р. № 280);
— валюти України — при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи).
Абзац 2 п. 1 Указу Президента України «Про деякі питання іноземного інвестування» від 7 липня 1998 р. передбачає також, що іноземні інвестиції при первинному інвестуванні мо­жуть здійснюватися у вигляді валюти України, яку придбано за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України або одержано іноземним інвестором як прибуток (до­хід) внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україні;
— будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав. Визна­чення нерухомого та рухомого майна (речей) міститься у ЦК (ст. 181). До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначен­ня. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, суд­на внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають дер­жавній реєстрації. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі;
— акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
— грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно із за­конами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговими звичаями;
— будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті під­тверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговими звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні;
— прав на здійснення господарської діяльності, включаючи надані відповідно до законо­давства або договорів права на користування надрами та використання природних ресурсів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговими звичаями;
— інших цінностей відповідно до законодавства України.
2. Заборона або обмеження будь-яких видів іноземних інвестицій може:
— випливати з обмежень оборотоздатності окремих видів майнових цінностей. Загальні правила щодо оборотоздатності встановлені у ЦК. Відповідно до його ст. 178 об'єкти ци­вільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в поряд­ку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. Види об'єктів, вилучених з обороту, та обмежено обороноздатних об'єктів встановлюються законом (див., наприклад, закони України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» тощо);
— встановлюватися законами України, що регулюють здійснення інвестиційної діяльно­сті в окремих формах. Наприклад, відповідно до ч. З ст, 13 Закону «Про господарські товари­ства» забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу; згідно з ч. 1 ст. 10 Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» початковий статутний фонд (ка­пітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, дер­жавних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для за­безпечення статутної діяльності; відповідно до ст. 12 Закону «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р., забороняється використовувати векселі як внесок до статутного фонду господарського товариства.