Види інноваційної діяльності

Стаття 327. Види інноваційної діяльності
1. Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних між­галузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і тех­нологій.
2.Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами:
проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів ін­телектуальної власності, науково-технічної продукції;
розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і тех­нології;
розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;
технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підпри­ємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.
3. Інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення.
1. У частині 1 коментованої статті визначаються пріоритети інноваційного інвестування, а саме його спрямованість на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресив­них міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технологій. її положення конкретизуються в Законі «Про пріоритетні напрями інноваційне, діяльності в Україні». (Див. також коментар до ст. 328,)
2. Основними напрямами інноваційної діяльності, що забезпечують досягнення вищеза­значеного результату, визнаються такі: проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; розроб­ка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; роз­робка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшенні соціального і екологічного становища; реновація (відновлення) основних фондів, будівни­цтво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології. Цей перелік є відкритим, що пов'язано зі стрімким розвитком технологій і відповідно — появою нових об'єктів інноваційного інвес­тування, застосуванням складних форм зв'язків між його суб'єктами (зокрема трансфером технологій).
3. Інноваційна діяльність може здійснюватися в різних сферах економіки, в тому числі бути пов'язаною з будівництвом нового об'єкта (із застосуванням новітніх технологій або призна­ченого для виробництва принципово нової продукції), а також такими видами реновації основ­них фондів діючих підприємств, як реконструкція, технічне переозброєння, розширення, реставрація. Така інвестиційна діяльність (безпосередньо пов'язана з капітальним будівни­цтвом) здійснюється у формі капітальних вкладень, що реалізуються самим інвестором (забудовником), або для реалізації яких укладаються відповідні договори підряду (на проведення проектних і досліджувальних робіт, на капітальне будівництво та пов'язані з ним роботи (Див. також коментар до глави 33 «Капітальне будівництво».)