Верифікація сертифікатів про походження товарів з України

Стаття 315. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
Верифікація сертифікатів про походження товарів з України здійснюється митними органами у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Органи, уповноважені видавати сертифікати про походження товарів з України, зобов'язані за запитом митних органів надавати їм необхідну інформацію, пов'язану з видачею таких сертифікатів і необхідну для здійснення верифікації сертифікатів про походження товарів з України.
Відповідно до статті 283 МК, сертифікат про походження товару повинен однозначно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної країни. Цей сертифікат подається разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що подаються для митного оформлення. У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката чи відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару, митний орган може звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових відомостей.
Згідно з частиною 1 коментованої статті, до компетенції посадових осіб митних органів віднесено право здійснення адміністративно-правових заходів, що направлені на встановлення достовірності документа (сертифіката). Порядок здійснення таких заходів визначений у постанові Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1861. Названа постанова набрала чинність з 1 січня 2004 року.
Цей Порядок визначає процедуру здійснення митними органами верифікації (установлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України (далі -сертифікати), виданих уповноваженим на це органом (далі - уповноважений орган).
Верифікація сертифікатів здійснюється митними органами у разі виникнення сумнівів з приводу достовірності поданих сертифікатів чи відомостей, що в них містяться, а також за поданими в установленому порядку запитами інших державних органів України, митних та інших уповноважених органів іноземних держав протягом терміну, що не перевищує шести місяців з дати отримання запиту.
У разі потреби до участі у верифікації сертифікатів митні органи можуть залучати в установленому порядку спеціалістів та експертів інших підприємств, установ та організацій.
Верифікація сертифікатів здійснюється у формі перевірки сертифіката на автентичність (справжність) і перевірки достовірності відомостей, що містяться у ньому. Перевірка сертифіката на автентичність (справжність) здійснюється шляхом: 1) отримання підтвердження уповноваженим органом видачі цього сертифіката; перевірки даних сертифіката за інформацією, поданою уповноваженим органом; проведення в разі потреби в установленому порядку експертизи бланка сертифіката, відбитка печатки та підпису відповідної посадової особи уповноваженого органу. Перевірка достовірності відомостей, що містяться в сертифікаті, здійснюється шляхом:
1) установлення відповідності зазначеного в сертифікаті товару критерію достатньої переробки та інших відомостей, що містяться в сертифікаті;
2) порівняння товару (або його фотокопії), на який видавався сертифікат, з ідентичним.
Митні органи для здійснення верифікації сертифікатів мають право відповідно до законодавства:
1) отримувати від уповноваженого органу і підприємств-виробників товарів необхідну інформацію, зразки товарів, а також проводити безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва ними товарів та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом;
перевіряти справжність документів, поданих заявником для отримання сертифіката.
Якщо в запиті державних органів України, митних та інших уповноважених органів іноземних держав недостатньо відомостей для здійснення верифікації сертифіката, Держмитслужба надсилає такому органу повідомлення про необхідність надання додаткової інформації.
За результатами верифікації сертифіката Держмитслужба складає акт, форма якого затверджується Держмитслужбою. Зокрема така форма міститься у наказі Держмитслужби від 17.12.2003 р. №882, що називається "Про затвердження форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України".
АКТ
про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України
На підставі звернення Управлінням _
(назва митного органу зарубіжної країни)
_ Державної митної служби України
була проведена верифікація сертифіката про походження товару з України форми _від_№_.
Управлінням
Держмитслужби України
(підтверджується або не підтверджується)
достовірність цього сертифіката.

Посадові особи
що брали участь у верифікації сертифіката:
(назва митного органу)
(посада, прізвище, ініціали)
Посадові особи Управління_
Державної митної служби України, які здійснили верифікацію сертифіката:
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

На підставі цього акта Держмитслужба надсилає органу, від якого надійшов запит, повідомлення про результати верифікації сертифіката.
У разі виявлення недостовірності даних, унесених до сертифіката, Держмитслужба подає відповідному уповноваженому органу пропозицію про анулювання сертифіката.
Держмитслужба надсилає відповідним державним органам України, митним та іншим уповноваженим органам іноземних держав повідомлення про неможливість установити достовірність сертифікатів у разі:
- визнання господарським судом підприємства-виробника товарів банкрутом;
- ліквідації підприємства-виробника товарів;
- зняття товару з виробництва.
У разі виявлення митними органами порушення вимог до оформлення сертифіката Держмитслужба інформує про такі факти уповноважений орган.
На підставі аналізу запитів державних органів України, митних та інших уповноважених органів іноземних держав митні органи можуть здійснювати вибіркову верифікацію сертифікатів, що були видані на товари, аналогічні зазначеним у цих запитах.
Запити державних органів України, митних та інших уповноважених органів іноземних держав та інші матеріали щодо верифікації сертифіката зберігаються в справах митних органів протягом трьох років з дати затвердження акта.
Уся інформація щодо здійсненої перевірки сертифіката про походження є конфіденційною і може використовуватися тільки з метою митного контролю.
До органів, уповноважених видавати сертифікати про походження товарів з України, законодавець відносить торгово-промислові палати.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. №255, встановлено, що сертифікат про походження товару в тих випадках, коли він необхідний і це відображено в національних правилах країни ввезення чи передбачено міжнародними договорами у разі вивезення товарів з митної території України, видається Торгово-промисловою палатою або регіональними торгово-промисловими палатами. Названа постанова набрала чинності з 1 січня 2004 року.
Оплата послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, провадиться за єдиним тарифом на умовах, визначених Торгово-промисловою палатою за погодженням з Міністерством економіки і Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, а додаткових послуг, що надаються лише на прохання замовників, - виходячи з фактичної собівартості таких послуг.
Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання. ТПП - є юридичною особою.
Згідно з пунктом 6 частини 1 статті 11 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" до компетенції ТПП відноситься засвідчення та видача сертифікатів про походження товарів.
Торгово - промислові палати створено на території Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.