Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності
1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом по­датків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною ви­ручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених законом відповідно до цього Кодексу.
2. Законом може бути запроваджено режим обов'язкового розподілу виручки від зовнішньоекономічних операцій в іноземній валюті між суб'єктами зовнішньоекономіч­ної діяльності та уповноваженими державними валютними фондами, а також порядок і розміри відрахувань іноземної валюти. Інформація про запровадження вказаного ре­жиму має бути опублікована в офіційному друкованому органі Кабінету Міністрів Укра­їни не пізніш як за два місяці до запровадження цього режиму.
1. Право суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності самостійно розпоряджатися валют­ною виручкою, отриманою в результаті проведених ним операцій, є одним з основних прав, яке визнається й гарантується державою. Реалізувати це право можна лише після сплати пе­редбачених законом обов'язкових платежів в порядку, встановленому законом.
2. Право розпоряджатися валютною виручкою має бути реалізовано в особливому режи­мі — режимі обов'язкового розподілу виручки.
Режим обов'язкового продажу валютної виручки запроваджується лише законом — для підтримки міжбанківського валютного ринку й забезпечення стабільності грошової одиниці України. Обов'язковому розподілу підлягає не вся виручка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, а лише виручка в іноземній валюті, отримана від здійснення зовнішньоекономіч­них операцій.
Розподіл виручки відбувається між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та упов­новаженими державними валютними фондами. На жаль, ГК не розкриває поняття «упов­новажений державний валютний фонд».
Закон також має визначати порядок і розміри відрахувань іноземної валюти, що підпадає під режим обов'язкового розподілу виручки: кількість відсотків валютної виручки, що підлягає обов'язковому продажу; період, протягом якого діятиме режим обов'язкового прода­жу; перелік валют, виручка в яких підлягає обов'язковому продажу. Як правило, обов'язко­вому продажу на міжбанківському валютному ринку України підлягає виручка в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ.
У законі також повинні бути визначені суб'єкти, які забезпечуватимуть продаж іноземної валюти. До таких суб'єктів зазвичай відносять уповноважені банки та уповноважені фінан­сові установи, які мають право здійснювати торговельні операції на міжбанківському валютному ринку України.
При встановленні режиму обов'язкового продажу валютної виручки необхідно також встановити строки реалізації іноземної валюти уповноваженими суб'єктами та порядок зара­хування національної валюти, одержаної від обов'язкового продажу, на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Порядок запровадження режиму обов'язкового продажу валютної виручки повинен пе­редбачати випадки, в яких іноземна валюта не підпадатиме під дію режиму. Це стосується, наприклад, коштів в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ,що надходять у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги) чи перераховуються на тери­торію України з метою здійснення інвестицій, тощо.
Інформація про запровадження вказаного режиму має бути опублікована в офіційному друкованому органі КМУ не пізніш як за два місяці до запровадження цього режиму. Законодавча вимога щодо публікації інформації про введення режиму обов'язкового продажу ва­лютної виручки має на меті гарантування прав усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяль­ності.