Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право відкривати будь-які не за­боронені законом валютні рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав.
2. Порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах на території інших держав регулюється законодавством відповідної держави. У разі відкриття валютного рахунка в банківській установі за межами України суб'єкт зовнішньоекономічної діяль­ності зобов'язаний повідомити про це Національний банк України не пізніш як у триден­ний строк. Порушення цієї вимоги тягне адміністративно-господарську відповідаль­ність у порядку, встановленому законом.
3. Відкриття валютного рахунка в установі банку за межами України суб'єктом зов­нішньоекономічної діяльності, у статутному фонді якого є частка державного майна, здійснюється за погодженням з Фондом державного майна України.
4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані надавати відомості про ви­користання своїх валютних рахунків податковим органам у порядку, встановленому за­конодавством.
5. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлюється законом.
1. До набрання чинності цим Кодексом відкриття рахунків в іноземних банках суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності здійснювалося лише за наявності індивідуальної ліцензії НБУ.
2. Для відкриття рахунка в банку за межами України суб'єкт зовнішньоекономічної діяль­ності повинен дотримуватися процедури, передбаченої законодавством країни банку.
Після відкриття рахунка суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності протягом трьох робочих днів з моменту відкриття рахунка повинен направити до НБУ письмове повідомлення. В іншому випадку порушник притягається до адміністративно-господарської відповідальності.
Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтере­сів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування учасникам господарських відносин збитків, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.
3. Право відкривати валютні рахунки в банківських установах за межами України мають усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. При цьому слід враховувати деяку специфіку реалізації цього права суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, в статутному фонді яких є частка державного майна. Такі суб'єкти повинні погодити відкриття валютного ра­хунка в банківській установі за межами України з ФДМУ.
4. Відповідно до ч. 4 коментованої статті на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності покладається обов'язок систематично інформувати податкові органи про використання ра­хунка в іноземному банку (зарахування та перерахування коштів, підстави для проведення зазначених операцій тощо). Конкретний перелік відомостей, які необхідно подавати до по­даткових органів, визначається законодавством.
5. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлюється Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в інозем­ній валюті». За загальним правилом виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зараху­ванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, за­значені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експор­ту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу вико­навчої влади з питань економічної політики.
Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що ім­портується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економіч­ної політики.
НБУ має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.
Порушення резидентами обумовлених строків тягне стягнення пені за кожний день про­строчення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого то­вару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. При цьому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).