Вход

Відповідальність за порушення строків розрахунків

Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків
1. Платники і одержувачі коштів здійснюють контроль за своєчасним проведенням розрахунків та розглядають претензії, що виникли, без участі установ банку.
2. Платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочкуплатежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
3.У разі затримки зарахування грошових надходжень на рахунок клієнта банки сплачують на користь одержувачів грошових коштів пеню у розмірі, що передбачається уго­дою про проведення касово-розрахункових операцій, а за відсутності угоди про розмір пені — в розмірі, встановленому законом.
4.Платник зобов'язаний самостійно нараховувати пеню на прострочену суму платежу давати банку доручення про її перерахування з наявних на рахунку платника коштів.
1.Платники і одержувачі коштів здійснюють контроль за своєчасним проведенням розрахунків та розглядають претензії, що виникли, без участі установ банку.
У той же час, контроль за дотриманням учасниками платіжних систем нормативно-правовихактів, що регламентують порядок проведення переказу, а також застосування відповідних заходів впливу, передбачених законодавством України, покладаються на НБУ.
НБУ має право встановлювати заборону, обмеження або обов'язкові вимоги щодо участі банків у системах міжбанківських розрахунків, а також щодо використання ними внутрішньобанківських платіжних систем (ст. 42 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»),
2.Платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочення платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, котра діяла у період, за який сплачується пеня.
Важливу роль у застосуванні заходів відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань відіграє Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада 1996 p., який регулює договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, Суб'єктами зазначених правовідносин є підприємства, установи та організації незалежновід форми власності та господарювання, а також фізичні особи — суб'єкти підприєм­ницької діяльності. Дія цього Закону не поширюється на порядок нарахування та сплати пені, штрафних та фінансових санкцій за несвоєчасну сплату податків, податкового кредиту та інших платежів до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, передбачених чинним законодав­ством України, а також на відносини, що стосуються відповідальності суб'єктів переказу гро­шей через платіжні системи.
3. У разі затримки зарахування грошових надходжень на рахунок клієнта банки сплачу­ють на користь одержувачів грошових коштів пеню у розмірі, встановленому угодою про проведення касово-розрахункових операцій, а за відсутності угоди про розмір пені — в роз­мірі, встановленому законом.
Відповідальність банків при здійсненні переказу передбачена ст. 32 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні».
Відповідно до зазначеної статті банк, що обслуговує платника, та банк, що обслуговує отримувача, несуть перед платником і отримувачем відповідальність, пов'язану з проведен­ням переказу, відповідно до цього Закону та умов укладених між ними договорів.
У разі порушення банком, що обслуговує платника, встановлених даним Законом строків виконання доручення клієнта на переказ цей банк зобов'язаний сплатити платнику пеню, яка дорівнює 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не мо­же перевищувати 10 відсотків суми переказу, якщо інший розмір пені не обумовлений дого­вором між ними.
У разі порушення банком, що обслуговує отримувача, строків завершення переказу цей банк зобов'язаний сплатити отримувачу пеню, яка дорівнює 0,1 відсотка суми прострочено­го платежу за кожний день прострочення, але не може перевищувати 10 відсотків суми пере­казу, якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними. У цьому випадку плат­ник не несе відповідальності перед отримувачем за прострочення.
Платник має право на відшкодування банком, що обслуговує отримувача, шкоди, запо­діяної йому внаслідок порушення цим банком строків завершення переказу, встановлених пунктом 30.2 ст. 30 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні».
Отримувач має право на відшкодування банком, що обслуговує платника, шкоди, запо­діяної йому внаслідок порушення цим банком строків виконання документа на переказ.
У разі помилкового переказу суми переказу на рахунок неналежного отримувача, що став­ся з вини банку, банк-порушник зобов'язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів, суму переказу отримувачу. У протилежному разі отримувач маєправо в установленому законом порядку вимагати від банку-порушника ініціювання переказу йому суми переказу за рахунок власних коштів, сплати пені в розмірі 0,1 відсотка суми про­строченого платежу за кожний день прострочення починаючи від дати завершення помилко­вого переказу, яка (пеня), однак, не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.
Одночасно банк-порушник зобов'язаний після виявлення помилки негайно повідомної: неналежного отримувача про помилковий переказ і про необхідність ініціювання ним пере­казу еквівалентної суми грошей цьому банку протягом трьох робочих днів від дати надхо­дження такого повідомлення. Форма повідомлення банку про здійснення помилкового переказу встановлюється НБУ.
У разі переказу банком-порушником за рахунок власних коштів суми переказу отримувачу та своєчасного повідомлення неналежного отримувача про помилковий переказ, а також своєчасного переказу неналежним отримувачем суми переказу банку-порушнику, останній цю суму залишає у власному розпорядженні. У разі порушення неналежним отримувачем з зазначеного триденного строку банк-порушник має право вимагати від неналежного отриму­вача повернення суми переказу, а також сплати пені в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення грошей включно, яка, однак, не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.
У разі помилкового переказу з рахунка неналежного платника, що стався з вини баку останній зобов'язаний переказати відповідну суму грошей з рахунка платника на рахунокненалежного платника, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі процентноїставки, встановленої цим банком по короткострокових кредитах, за кожний день починаючи від дня помилкового переказу до дня повернення суми переказу на рахунок неналежногоплатника, якщо інша відповідальність не передбачена договором.
У разі переказу з рахунка платника без законних підстав, за ініціативою неналежного стягувача, з порушенням умов доручення платника на здійснення договірного списання або внаслідок інших помилок банку повернення платнику суми переказу здійснюється у встановленому законом судовому порядку. При цьому банк, що списав гроші з рахунка платника без законних підстав, має сплатити платнику пеню в розмірі процентної ставки, встановленої цим банком по короткострокових кредитах, за кожний день починаючи від дня переказу до
дня повернення суми переказу на рахунок платника, якщо інша відповідальність не передба­чала договором.
У разі прострочення банком отримувача строку переказу ініціатору, який встановлено пунктом 31.1 ст. 31 Закону «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» починаючи з тридцять четвертого робочого дня банк отримувача має сплатити ініціатору пеню в розмірі відсотка суми переказу за кожний день прострочення, яка, однак, не може перевищувати 10відсотків суми переказу.
Банк платника не має права на списання з рахунка платника грошей за розрахунковим документом після отримання документа на його відкликання. Якщо всупереч отриманому документу на відкликання сума переказу була списана з рахунка платника і переказана отримувачу, повернення отримувачем платнику цієї суми здійснюється в установленому законом судовому порядку. У такому разі банк, що не виконав документ на відкликання або прострочив його передачу банку платника, має сплатити платнику штраф у розмірі 1 відсотка суми переказу.
4. Відповідно до ч. 4 коментованої статті платник зобов'язаний самостійно нараховувати пеню на прострочену суму платежу і давати банку доручення про її перерахування з наявних нарахунку платника коштів.
Як зазначається у ст. 33 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», платник несе перед банком або іншою установою — членом платіжної системи, що його обслуговує відповідальність, передбачену умовами укладеного між ними договору.
Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у документі на переказ, суті операції, для якої здійснюється цей переказ. Платник має відшкодувати банку або іншій установі — члену платіжної системи шкоду, заподіяну внаслідок невідповідності інформації.
Платник зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну банку або іншій установі — члену платіжної системи, що його обслуговує, внаслідок недотримання ним вимог щодо захисту інформації і проведення незаконних операцій з компонентами платіжних систем (платіжні документи, обладнання, програмне забезпечення тощо). При цьому банк або інша устано­ва — член платіжної системи, що обслуговує платника, звільняється від відповідальності перед платником за проведення переказу.