Відповідальність за порушення агентського договору

Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору
1. Комерційний агент несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну суб'єкту, якого він представляє, внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, якщо інше не передбачено агентським договором.
2. Якщо інше не передбачено договором, комерційний агент не гарантує суб'єкт. якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладени­ми за його посередництва.
3. У разі порушення агентського договору суб'єктом, якого представляє комерційний агент, останній має право на одержання винагороди у розмірах, передбачених агент­ським договором, а також на відшкодування збитків, понесених ним внаслідок невико­нання або неналежного виконання договору другою стороною.
1. Коментована стаття передбачає умови і обсяг відповідальності сторін договору.
За загальним правилом комерційний агент повинен відшкодувати у повному обсязі шко­ду, заподіяну ним суб'єкту, якого представляє, невиконанням або неналежним виконанням обов'язків агента за договором. Однак, як вбачається із змісту статті, агентським договором може бути передбачено інше правило, у тому числі повне або часткове звільнення від відпо-з: дальності.
Відносини щодо відшкодування збитків у сфері господарювання регулюються положен­нями гл. 25 ГК.
За невиконання або неналежне виконання агентського договору до порушника можуть застосовуватися штрафні та оперативно-господарські санкції, передбачені агентським догово­ром (гл. 26 ГК).
2. Агент не несе відповідальності перед суб'єктом, якого він представляє, за невиконання чи неналежне виконання третіми особами угод, укладених при посередництві комерційного агента. Виняток з цього правила становлять випадки надання останнім відповідної гарантії у порядку і на умовах, передбачених ч. З ст. 301 ГК.
3. Якщо має місце порушення агентського договору суб'єктом, якого агент представляє, а;н має право вимагати виплати агентської винагороди в розмірі, встановленому договором, а також відшкодування збитків, заподіяних агентові невиконанням чи неналежним виконан­ням договору другою стороною — суб'єктом, якого агент представляє.