Вход

Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача

Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача
1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляють­ся до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, по­слуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем.
2. За вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відповідає солідарно з користувачем.
1. Поряд з відповідальністю користувача комерційної концесії за неналежну якість про­дукції, що ним продається, стаття встановлює також додаткову (субсидіарну) відповідаль­ність за це правоволодільця, тим самим забезпечуючи підвищений захист прав споживачів. Така відповідальність правоволодільця випливає з права споживачів на відповідність якості товарів (робіт, послуг) користувача якості товарів (робіт, послуг) правоволодільця (див. ко­ментар до ст. 371).
Вимоги щодо субсидіарної відповідальності правоволодільця пред'являються та задоволь­няються в порядку, встановленому ст. 619 ЦК. Вони базуються на загальних правилах ста­тей 673—679 ЦК про відповідальність продавця за якість товарів (див. також статті 698—711 ЦК щодо правил роздрібної купівлі-продажу), ст. 906 ЦК про відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг та статей 857—860 ЦК про відповідальність підряд­ника за якість виконаних робіт (див. також правила ст. 872 ЦК про відповідальність за якість робіт, виконаних за договором побутового підряду).
2. Якщо ж користувач є виробником продукції правоволодільця (виробнича концесія), то споживач має право заявити свої вимоги з приводу її якості як обом сторонам, так і кожній з них. Така відповідальність випливає з установленого ст. 370 ГК обов'язку правоволодільця контролювати якість товарів, що виробляються користувачем на підставі договору комер­ційної концесії. Відповідальність користувача як виробника продукції та її поставника перед споживачем визначається статтями 673—679 ЦК, оскільки відповідно до ст. 712 ЦК до дого­вору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не вста­новлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.