Вход

Установчі документи господарського товариства

Стаття 82. Установчі документи господарського товариства
1.Установчим документом повного товариства і командитного товариства є заснов­ницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обме­женою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.
2. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи пере­лік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього Кодексу.
3. Статут акціонерного товариства, крім зазначених у частині другій цієї статті відо­мостей, повинен містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номіналь­ну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновни­ками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учас­ників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників за­лежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.
5.Засновницький договір повного товариства і командитного товариства, крім відо­мостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинні визначати розмір частки кожно­го з учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в засновницькому дого­ворі вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
6. Найменування господарського товариства повинно містити зазначення виду това­риства, для повних товариств і командитних товариств — прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями това­риства усім своїм майном, а також інші необхідні відомості. Найменування господар­ського товариства не може вказувати на належність товариства до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
7.До установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.
8.Установчі документи господарського товариства у передбачених законом випад­ках погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
9.Порушення встановлених цією статтею вимог щодо змісту установчих документів господарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації.
1. Одна з істотних відмінностей господарських товариств за ознакою домінування в них особистих (персональні товариства — ПТ і КТ) чи майнових елементів (об'єднання капіта­лів— AT, ТОВ, ТДВ) полягає в характері їх установчих документів. Об'єднання персональ­них зусиль (підприємницької діяльності) у ПТ і КТ зумовлює оформлення відносин між за­сновниками товариства у формі спеціального договору — засновницького. Спрямованість цього договору є багатоплановою — не лише спільна діяльність засновників із започаткування нової господарської організації, а й забезпечення функціонування створеного товари­ства (у тому числі визначення порядку управління справами та використання прибутку това­риства; визначення ступеня закритості товариства і, відповідно, — можливості чи заборони відступлення частки третім особам).
Слід зауважити, що ГК і Закон «Про господарські товариства» не передбачають для КТ я одним повним учасником такий установчий документ, як меморандум, на відміну від О" (ч. З його ст. 134 визначає, в яких випадках установчим документом КТ має бути меморан­дум; 1) якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у КТ залишився один повний учас­ник; засновницький договір переоформляється в одноособову заяву, підписану повним учасником; 2) якщо КТ створюється одним повним учасником, то установчим документом: одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, передбачені для КТ).
Установчим документом господарських товариств, які належать до об'єднань капітал і (AT, ТОВ, ТДВ), визнається тільки статут, а договір між засновниками є лише правовим документом, що регулює відносини між цими особами, як правило, у процесі створення товариства.
2.Установчі документи господарського товариства мають відповідати певним вимогам, які можна поділити на загальні (стосуються всіх видів господарських товариств) і спеціальні (відбивають специфіку певного виду господарського товариства).
Загальні вимоги передбачають включення до установчих документів відомостей про: вид товариства; предмет і цілі його діяльності; склад засновників і учасників; склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, для вирішення яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів (порядок ведення справ у персональних товариствах — ПТ і КТ); інші відомості, передбачені ст. 57 ГК щодо установчих документів суб'єктів господарювання.
Спеціальні вимоги (щодо окремих видів господарських товариств) встановлюються час­тинами 3—5 коментованої статті. Подібним чином визначаються вимоги до установчих документів: 1) у ЦК: загальні вимоги до змісту установчих документів юридичної особи — ст. 88, спеціальні вимоги до засновницького договору повного товариства — ст. 120 і КТ — ст. 133, а також до статуту ТОВ — ст. 143,ТДВ — ст. 151,AT— ст. 154; 2) у Законі «Про господарські товариства» (загальні вимоги що установчих документів господарських това­риств — ст. 4, спеціальні вимоги щодо установчого документа певного виду товариства —jстатті 37, 51,65, 67, 76).
3. Специфіка вимог до змісту статуту ATполягає в тому, що, крім загальних (зазначеній ч. 2 коментованої статті) відомостей, він повинен містити також відомості, що відбивають специфіку його правового становища, а саме про: види та номінальну вартість акцій, що випускаються; співвідношення акцій різних видів; кількість акцій, які купуються засновниками; наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій.
4. Спеціальні вимоги до змісту статуту товариства з обмеженою відповідальністю стосу­ються обов'язкових (про розмір часток кожного з учасників; розмір, склад і порядок внесен­ня ними вкладів) та факультативних відомостей (про порядок визначення розміру част: учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад; про додаткові внески учасників).
Склад вимог стосовно статуту ТДВ більш широкий: крім загальних (щодо всіх видів товариств) та спеціальних (щодо ТОВ), у статуті ТДВ мають зазначатися відомості про розмір кратності додаткової відповідальності учасників товариства за зобов'язаннями останнього.
5.Спеціальні вимоги до засновницького договору ПТ і КТ стосуються відомостей про: розмір частки кожного з учасників; форму їх участі у справах товариства; розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Додаткові вимоги встановлюються до змісту засновницького договору КТ, в якому мають зазначатися: сукупний розмір часток вкладників (командитистів) у майні товариства; розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
6.За загальними вимогами найменування господарського товариства має містити зазна­чення виду товариства, а за спеціальними — щодо персональних товариств (повних і командитних) — ще й прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном. У найменуванні можуть бутс зазначені інші необхідні відомості, крім тих, що вказують на належність товариства до орга­нів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
7. Перелік відомостей установчих документів господарських товариств, визначений цією статтею та ст. 57 ГК, не є вичерпним, оскільки до нього можуть бути включені відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. Крім того, установчі документи товариств із спеціалізацією на певних видах діяльності (банківській, страхуванні, спільному інвестуванні, біржовій діяльності) повинні містити відомості, визна­чені як обов'язкові відповідними законами («Про цінні папери і фондову біржу» — ст. 34, «Про банки і банківську діяльність» -— ст. 23, «Про страхування» від 7 березня 2006 р.— ст. ЗО, «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. — ст. 9).
За загальним правилом господарське товариство вважається створеним на невизначений строк, крім випадків зазначення в установчих документах строку його діяльності (це може оути календарний строк або період, обумовлений різними обставинами: закінченням строку дії концесійного чи орендного договору; досягненням визначеного установчими документа­ми товариства результату — наприклад, передача замовнику завершеної будівництвом і го­тової до експлуатації унікальної споруди, для створення якої і започатковувалося товариство у певному складі учасників, фахівців і з певною майновою базою).
8.У випадках, що визначаються низкою нормативно-правових актів, установчі документи господарського товариства погоджуються з антимонопольними органами. Це стосується, наприклад, контрольованої (тобто такої, що потребує погодження із зазначеними органами) економічної концентрації та узгоджених дій суб'єктів господарювання, які визначаються За­коном України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р.
9.Порушення встановлених коментованою статтею вимог (загальних і спеціальних) щодо змісту установчих документів господарського товариства може спричинити небажані на­слідки для засновників у формі відмови в державній реєстрації товариства (ч. 1 ст. 27 Закону
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»). У разі коли недоліки можна усунути, дотримавшись усіх встановлених вимог до установчих документів, засновники повинні це зробити, аби успішно завершити створення товариства і забезпечити набуття ним статусу суб'єкта господарських правовідносин зі статусом юридичної особи.
Примітка. У ЦК, так само, як й у відповідних положеннях ГК, містяться положення щодо складу та назви установчих документів господарських товариств, зокрема щодо одно­го установчого документа, яким для персональних товариств (повного та командитного) є засновницький договір (для КТ з одним повним учасником — меморандум), а для об'єднань капіталів (AT, ТОВ і ТДВ) — статут (статті 120, 134, ч. 1 ст. 143, ч. 4 ст. 151, ст. 154).