Управління виробничим кооперативом

Стаття 101. Управління виробничим кооперативом
1. Управління виробничим кооперативом здійснюється на основі самоврядування , гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.
2.Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів ко­оперативу. До органів управління кооперативу належать правління (голова) кооперати­ву та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу.
3.Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено спостережну раду ко­оперативу. Члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу не можуть бути членами його правління (головою кооперативу) чи спостережної ради.
1.Основою побудови органів виробничого кооперативу та його діяльності є кооперативна демократія, головний принцип якої — принцип самоврядування, що полягає у рівному праві кожного члена кооперативу на участь в управлінні його справами, у вирішенні всіх найваж­ливіших питань його діяльності, у здійсненні управління виробничим кооперативом демократично обраними органами, у додержанні вимог гласності при обговоренні та прийнятті рішень з питань діяльності кооперативу.
2.Структура органів управління виробничого кооперативу визначається його корпора­тивною природою.
Система органів виробничого кооперативу складається із загальних зборів його членів — вищого органу управління кооперативом, виконавчих органів — правління та/або голови. У кожному виробничому кооперативі обирається контрольно-ревізійний орган — ревізійні комісія або ревізор.
3. Частина 3 коментованої статті передбачає, якщо це встановлено статутом виробничого кооперативу, можливість створення у ньому особливого органу нагляду та контролю — спостережної ради, функцією якої є погодження діяльності виконавчих органів виробничого кооперативу — правління (голови) з інтересами членів кооперативу.
Якщо у виробничому кооперативі передбачається заснування спостережної ради, то йоге статут має визначити порядок обрання спостережної ради та її голови, порядок прийняття рішень цим органом, його права та обов'язки, причому, крім загального контролю за діяль­ністю виконавчих органів виробничого кооперативу, спостережна рада може вирішувати В інші питання, віднесені статутом до її виключної компетенції.
Спостережна рада обирається на загальних зборах виробничого кооперативу з членів ко­оперативу. Загальні збори вирішують питання про кількість членів цього органу та строк;: його повноважень.
Члени спостережної ради не можуть бути членами правління, головою кооперативу чи членами ревізійної комісії (ревізором). У свою чергу, обрані члени ревізійної комісії (ревізор) виробничого кооперативу не можуть бути членами спостережної ради, правління чи го­ловою кооперативу.