Управління об'єднанням підприємств

Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств
1. Господарські об'єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасни­ків) та утворюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об'єднання.
2.Вищий орган господарського об'єднання:
затверджує статут господарського об'єднання та вносить зміни до нього;
вирішує питання про прийняття в господарське об'єднання нових учасників та ви­ключення учасників з його складу;
утворює виконавчий орган господарського об'єднання відповідно до його статуту чи договору;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих документів господар­ського об'єднання.
3.Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний чи одноособовий] вирішує питання поточної діяльності, які відповідно до статуту або договору віднесені до його компетенції.
4. Управління державним (комунальним) господарським об'єднанням здійснюють правління об'єднання і генеральний директор об'єднання, який призначається на поса­ду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Склад правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління державним (комунальним) господарським об'єднанням визначається статутом об'єднання відпо­відно до закону.
5. Здійснення управління поточною діяльністю об'єднання підприємств може бути доручено адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об'єднання) на умовах, передбачених установчими документами відповідного об'єднання.
6.Спори, що виникають між учасниками об'єднання, вирішуються в порядку, перед­баченому статутом об'єднання, або в судовому порядку відповідно до закону.
1.Управління господарськими об'єднаннями, як правило, здійснюється його органами. Вищим органом управління господарським об'єднанням є загальні збори учасників, які утво­рюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об'єднання.
2.До компетенції загальних зборів учасників як вищого органу господарського об'єднан­ня законом віднесено вирішення таких питань:
затвердження статуту господарського об'єднання та внесення змін до нього; прийняття в господарське об'єднання нових учасників та виключення учасників з його складу;
утворення виконавчого органу господарського об'єднання відповідно до його статуту чи договору;
фінансових та інших питань відповідно до установчих документів господарського об'єд­нання.
3.Питання поточної діяльності господарського об'єднання вирішує виконавчий орган господарського об'єднання. Він може бути колегіальним чи одноособовим. Перелік питань, віднесених до компетенції виконавчого органу, визначається статутом або установчим договоромгосподарського об'єднання.
4. Особливість управління державним (комунальним) господарським об'єднанням полягає в тому, що воно здійснюється органами, прямо визначеними законом, — правлінням об'єднанням і генеральним директором об'єднання. Згідно з коментованою статтею генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Аналогічною нормою є іп. 4ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління томи державної власності». Між тим, згідно з ч. 1 ст. 26 Закону України «Про Кабінет Міністрів» саме КМУ призначає на посаду та звільняє з посади не лише керівників, а і заступників керівників державних господарських об'єднань, а також застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.
Докомпетенції правління концерну належать питання щодо:
узгодження, за поданням генерального директора, пропозицій стосовно створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
попереднього розгляду фінансового та інвестиційних планів концерну, спільних проектів, їх кошторисів та звітів про їх виконання;
затвердження положень та внутрішніх регламентних документів концерну;
погодження за поданням генерального директора структури концерну і кошторису витрат з його утримання;
здійснення контролю за формуванням політики цін на продукцію (роботи, послуги), що виробляється (виконуються, надаються) учасниками концерну в рамках реалізації спільних проектів;
затвердження планів розвитку концерну на коротко- і довгостроковий період;
установлення порядку формування фондів концерну, здійснення контролю за утворенням використанням резервного фонду та інших його фондів, затвердження річного звіту про їх використания;
погодження інвестиційних планів стосовно активів концерну та інвестування в активи, які належать його учасникам, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам;
вибору аудитора концерну, надання рекомендацій з визначення розміру оплати аудиторських послуг;
попереднього розгляду звіту про діяльність концерну та виконання спільних проектів;
погодження за поданням генерального директора призначення на посаду керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
вирішення інших питань діяльності концерну, що виносяться на розгляд правління його генеральним директором.
Оперативне управління поточною діяльністю концерну, крім питань, що належать до компетенції правління, здійснює генеральний директор.
Наприклад, згідно із статутом Державного концерну «Синтез-газ України» його генеральний директор:
1) вчиняє без довіреності юридичні дії від імені концерну;
2) вирішує питання щодо провадження фінансово-господарської діяльності, ведення обліку та звітності, організації роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
3] забезпечує розроблення фінансового плану, річного інвестиційного плану, а також ін­вестиційного плану концерну на середньострокову перспективу (до п'яти років);
4) забезпечує розроблення і затверджує річні фінансові та інвестиційні плани учасників концерну, а також їх інвестиційні плани на середньострокову перспективу (до п'яти років);
5)видає учасникам концерну довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;
6)розпоряджається майном концерну відповідно до законодавства та статуту;
7) затверджує, за погодженням з правлінням, структуру концерну і кошторис витрат з його утримання;
8) затверджує штатний розпис та положення про філії, представництва та інші відокрем­лені підрозділи;
9) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками учасників концерну;
10) вирішує питання добору кадрів, підготовки та підвищення їх кваліфікації;
11) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідально­сті посадових осіб концерну, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
12) проводить аналіз матеріалів перевірки (ревізії) діяльності філій, представництв та ін­ших відокремлених підрозділів і звітів учасників концерну в частині реалізації спільних про­ектів та приймає відповідні рішення за результатами їх розгляду правлінням концерну;
13) підписує договори від імені концерну в порядку, передбаченому актами законодав­ства та статутом;
14) видає накази та розпорядження з питань діяльності концерну;
15) подає звіти відповідним органам державної влади в порядку, встановленому актами законодавства;
16) укладає від імені концерну колективний договір з трудовим колективом та організо­вує контроль за його виконанням;
17) організовує роботу правління, вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між йогочленами;
18) виконує інші функції відповідно до законодавства та статуту концерну.
Склад правління визначається статутом об'єднання, який, як зазначалося, затверджується КМУ. Наприклад, згідно із статутом Державного концерну «Укрторф» до складу правління входять генеральний директор концерну та представники його учасників. Статутом об'єд­нання відповідно до закону визначається порядок управління державним (комунальним господарським об'єднанням.
5. Особливістю управління поточною діяльністю об'єднання підприємств є те, що його здійснення може бути доручено адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об'єднання). Умови здійснення управління (повноваження, функції головного підприєм­ства) в такому разі передбачаються установчими документами відповідного об'єднання.
6.Статутом об'єднання може визначатися порядок вирішення спорів, що виникають між учасниками об'єднання. Якщо такий порядок не визначено, спори вирішуються в судовомупорядку відповідно до закону.
Оскільки законом не встановлене інше, спори між учасниками об'єднання і його органами управління мають вирішуватися в судовому порядку.