Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання

Стаття 254. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту
Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу гарантій. Види гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються законом.
У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані гарантії застосовуються для забезпечення стягнення.
Згідно зі статтею 204 МК тимчасове вивезення - це митний режим, відповідно до якого товари можуть вивозитися за межі митної території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.
Режим тимчасового ввезення встановлює вимоги, дотримання яких дає можливість тимчасового користування товарами на митній території України з повним або частковим звільненням від оподаткування та без застосування заходів нетарифного регулювання.
Тимчасове ввезення (вивезення) передбачає дотримання такого порядку:
1) подання митному органу документів на товари з обгрунтуванням підстав для їх тимчасового ввезення на митну територію України (тимчасового вивезення за межі митної території України);
2) надання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), у строки, що зумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, установлених МК України;
3) подання митному органу дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законом.
З метою забезпечення дотримання громадянами встановленого порядку тимчасового ввезення товарів законодавством передбачено надання дозволу на тимчасове ввезення товарів за таких умов:
- обов'язкове письмове декларування;
- надання митним органам гарантії щодо товарів, які підлягають оподаткуванню;
- оформлення зобов'язання про зворотне вивезення товарів.
Статтею 211 МК встановлено, що в разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів, які визначаються Кабінетом Міністрів України, митне оформлення цих товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування відповідно до закону додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення).
Отже, по-перше, відбувається декларування таких товарів.
Тобто законодавцем передбачено, що для митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з метою тимчасового ввезення на митну територію України (тимчасового вивезення за межі цієї території) чи з метою виконання наданого митному органу зобов'язання про їх зворотне вивезення (увезення), митному органу подається ВМД або інший документ, визначений законодавством України.
По-друге, надання гарантій митним органам.
Слід зазначити, що на сьогодні жодним законом України не визначено умови гарантування додержання громадянами режиму тимчасового вивезення товарів за межі митної території України. Такі умови закріплені у Наказі Держмитслужби України від 28.03.2000 р. №173 (у редакції наказу Державної митної служби України від 26.12.2003 р. №918).
Згідно з пунктом 4 Наказу Держмитслужби №173 за умови надання заінтересованою особою гарантії митному органу щодо додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митне оформлення товарів, що:
- класифікуються згідно з 1-24 групами УКТЗЕД;
- обкладаються акцизним збором;
- обкладаються вивізним митом.
Якщо митному органу надається гарантія у вигляді грошової застави, то сума такої застави повинна дорівнювати сумі податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягали б сплаті в разі ввезення (вивезення) товарів у митному режимі імпорту (експорту).
При виконанні зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) грошова застава повертається за заявою особи, яка її внесла.
У разі зміни митного режиму грошова застава зараховується в рахунок сплати податків і зборів, що підлягають оплаті при митному оформленні в обраному митному режимі.
У разі невиконання зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарів, за винятком випадків, коли це сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, грошова застава поверненню не підлягає й зараховується до Держбюджету України в установленому порядку.
Факт аварії або дії обставин непереборної сили, що мали місце за межами митної території України, повинен бути підтверджений документами, виданими органами влади країни, у якій сталася аварія чи виникли обставини непереборної сили. Такі документи набирають юридичної сили в Україні після консульської легалізації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1855 затверджено Порядок прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення). Проте при розгляді питання щодо допущення товарів громадян до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового вивезення зазначені порядки не можуть бути застосовані, оскільки їх дія не поширюється на товари громадян, які перетинають митний кордон України не з метою провадження підприємницької діяльності.
По-третє, разом із тим, з метою реалізації Держмитслужбою положень статті 187 МК, встановлюється порядок контролю за виконанням громадянином зобов'язання про зворотне ввезення товарів (див. коментар до ст. 250 МК).
Законодавець наполягає на необхідності дотримання вимог частини другої статті 207 МК, якою передбачено, що митні органи не допускають товари до переміщення в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.
Про те, що надання нерезидентами (навіть якщо вони зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку) зобов'язання про зворотне ввезення товарів, які тимчасово вивозяться ними за межі митної території України, не може розглядатись як достатня гарантія повернення зазначених товарів через неможливість достовірного визначення наміру нерезидента повернутися в Україну вже згадувалось у коментарі до статті 250 МК.
Держмитслужба України з питань, що належать до її компетенції надає роз'яснення. Зокрема у своєму листі від 10.02.2004 р. №11/2-09-1402-ЕП Держмитслужбою України надана форма зобов'язання про зворотне вивезення товарів громадянином.
Форма зобов'язання про зворотне ввезення товарів громадянином
(назва митного органу)
Зобов'язання
Я,. (прізвище, ім'я, по батькові) _,
місце проживання: паспорт серії_,
видано (ким)(коли), телефон №___
Зобов'язуюся в строк до "_"_ 200_р. здійснити зворотне
ввезення зазначених нижче товарів або заявити про зміну митного режиму, що
допускається щодо цих товарів, з додержанням вимог МК та інших законодавчих актів України й надати митному органу передбачені законодавством України документи й відомості, потрібні для проведення митного контролю й митного оформлення товарів.
з/п
Назва товару; відмітні ознаки, що дають можливість його ідентифікувати
Кількість товару/одиниця виміру або вага (кг)
Вартість (у валюті України)
 
 
 
 
Додаткові відомості (заповнюється при потребі):
Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 340, 348 Цього Кодексу попереджений.
(підпис) (ініціали, прізвище) 200_р.
Тимчасове вивезення ДОЗВОЛЕНО Штамп "ПМК"
(посада, підпис, ініціали, прізвище посадової особи митного органу)
заява
Підприємство
код за ЄДРПОУ адреса:
банківські реквізити:
(повна назва підприємства)
телефон
р/р_
в/р_
облікова   картка   №_
(назва банку, код за ЄДРПОУ, адреса)
_МФО_
МФО
від
200
відповідно до статті 207 Цього Кодексу та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 №1855 просить надати дозвіл на переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) таких товарів з метою :
з/п
Назва товару
Кількість товару/ одиниця виміру або вага (кг)
Фактурна вартість (у валюті України)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаткові відомості:
зовнішньоекономічний договір (запрошення на виставку тощо) від_№     _, характер угоди_
митний орган на кордоні вид   транспорту   _
_,   надано   гарантію   щодо
додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) у вигляді грошової застави_,
(так/ні)
грошову заставу в сумі_
внесено на відповідний рахунок митного органу за
грн
(реквізити платіжного документа)
Документи, що додаються:
з/п
Назва документу
Номер
Дата