Вход

Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття   205.   Умови   переміщення   товарів   у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:
1) подання митному органу документів на такі товари з обґрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);
2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;
3) подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законом.
Коментована стаття містить три необхідні умови, дотримання яких є необхідним для переміщення товарів, продукції та транспортних засобів у режимі тимчасового ввезення (вивезення). Розглянемо їх детальніше.
Перш за все, це подання посадовим особам митних органів необхідних документів на такі товари з обгрунтуванням підстав їх ввезення (вивезення).
До таких документів відносяться:
1) письмова заява особи. У письмовій заяві зазначаються відомості про мету тимчасового ввезення (вивезення) товарів; найменування, кількість та вартість товарів, що будуть оформлені відповідно до митного режиму; термін зворотного вивезення товарів; інша інформація, що може бути використана при митному оформленні, наприклад, номери телефонів осіб, відповідальних за зворотне вивезення (ввезення) товарів, місцезнаходження особи, що тимчасово ввозить (вивозить) товари, тощо. Форма заяви про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) затверджена наказом Держмитслужби України від 28.03.2000 р. №173 (у редакції наказу Державної митної служби України від 26.12.2003 р. №918);
2) договір (контракту), у відповідності до якого товари тимчасово ввозяться (вивозяться) на митну територію України;
3) у разі необхідності: товаротранспортні, товаросупровідні, комерційні документи, відповідно до яких товари тимчасово ввозяться (вивозяться) на митну територію України;
4) ВМД або інший документ, визначений законодавством України.
У разі відсутності встановлених чинним законодавством документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення), митний орган відмовляє в митному оформленні з застосуванням зазначеного митного режиму.
Другою умовою переміщення товарів у розглядуваному режимі є надання посадовим особам митних органів, які здійснюють митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених статтею 208 МК.
До закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення), відповідно до положень ст. 210 МК, особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:
1) вивезти (увезти) ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу, або
2) заявити про зміну митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.
З метою реалізації Держмитслужбою положень ст. 187 МК встановлюється такий порядок контролю за виконанням громадянином зобов'язання про зворотне ввезення товарів (далі - зобов'язання):
1) Зобов'язання, форма якого додається, подається громадянином у 2 (двох) примірниках та засвідчується його особистим підписом.
2) Оформлення зобов'язання посадовою особою митного органу засвідчується проставленням на обох примірниках підпису цієї посадової особи та відбитка штампа "Під митним контролем".
3) Після оформлення зобов'язання посадовою особою митного органу один примірник цього зобов'язання передається громадянину, а другий - залишається в митному органі для контролю.
4) Після виконання громадянином зобов'язання про зворотне ввезення товарів посадова особа митного органу робить на примірнику зобов'язання, переданого громадянинові, запис "Зобов'язання виконано" та засвідчує його відбитком особистої номерної печатки. Зобов'язання залишається в митному органі.
5) Якщо зворотне ввезення товарів здійснюється через інший митний орган, ніж митний орган, якому було надане зобов'язання, то запис про виконання громадянином зобов'язання засвідчується в тому самому порядку. Інформація про виконання зобов'язання передається оперативному черговому митного органу, якому було надане зобов'язання, засобами факсимільного зв'язку з подальшим направленням цього зобов'язання поштою.
6) На підставі двох примірників зобов'язання з відповідними відмітками митний контроль за дотриманням митного режиму тимчасового вивезення припиняється.
7) У разі невиконання громадянином зобов'язання складається протокол про порушення митних правил за фактом порушення зобов'язання.
8) Зобов'язання обліковуються в Журналі обліку таких зобов'язань, форма якого встановлюється митним органом.
9) Форма зобов'язання роздруковується митним органом на папері формату А4 та видається громадянину безкоштовно.
Зобов'язання може оформлюватися громадянином під копіювальний папір (крім підпису).
При цьому необхідно дотримуватись вимог частини другої ст. 207 МК, якою передбачено, що митні органи не допускають товари до переміщення в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо:
1) немає можливості встановити надійність їх ідентифікації;
2) у разі відсутності гарантій їх повернення.
При ввезенні товарів у режимі тимчасового ввезення нерезидентами виникають певні труднощі.
Держмитслужба України роз'яснює, що надання нерезидентами(навіть якщо вони зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку) зобов'язання про зворотне ввезення товарів, які тимчасово вивозяться ними за межі митної території України, не може розглядатись як достатня гарантія повернення зазначених товарів через неможливість достовірного визначення наміру нерезидента повернутися в Україну.
Третьою умовою переміщення товарів у розглядуваному митному режимі є подання встановлених чинним законодавством дозволів інших органів (Державної служби експортного контролю України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України та ін.). До таких дозвільних документів можуть також відноситись відповідні рішення Кабінету Міністрів України, щодо можливості розміщення тих чи інших товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення).
Так, наказом Держмитслужби України від 20.01.1999 р. №38 затверджений Порядок пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю, яким у тому числі передбачено митне оформлення товарів й у режимі тимчасового ввезення (вивезення).
Порядок діє відповідно до вимог Законів України та постанов Кабінету Міністрів України, які визначають порядок переміщення через митний кордон товарів, що контролюються в галузі експортного контролю. Державний експортний контроль -комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю та іншими державними органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов'язань України.
Списки таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Серед таких товарів є і товари військового призначення та подвійного використання, які підлягають експортному контролю, що передбачено Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" від 20.02.2003 p. №549-IV.
Дозвіл чи висновок Державної служби експортного контролю України (далі -"Дозвіл") - документ установленого зразка, що є підставою для прийняття до митного оформлення товару.
Дозвіл містить дані щодо кількості та вартості товару, особливих умов поставки, іноземного суб'єкта (суб'єктів) господарської діяльності, країни призначення (походження) та інші і є дійсним протягом установленого строку.
При тимчасовому вивезенні (ввезенні) товару заявник не менш ніж за три доби до вивезення (ввезення) подає відповідному митному органу оформлені в установленому порядку оригінали Дозволу і додатка до нього разом з іншими необхідними для здійснення митного оформлення документами.
При вивезенні (ввезенні) товару з метою ремонту заявник подає два Дозволи. У першому Дозволі зазначено заставну вартість, а в другому - послуги. Пропуск товару через митний кордон здійснюється відповідно до розділів Порядку, якими передбачено митне оформлення в режимах експорту та імпорту.
Також умовою переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення), що не передбачено положеннями коментованої статті, але виходить зі змісту положень статей 40, 41, 55 МК, є обов'язкове пред'явлення товару для митного контролю та митного оформлення.
Митне оформлення партії товарів, митна вартість якої не перевищує суми, еквівалентної 100 євро, здійснюється за листом підприємства без подання ВМД. Це положення не поширюються на товари, що:
- класифікуються згідно з 1-24 групами УКТЗЕД;
- обкладаються акцизним збором;
- обкладаються вивізним митом;
- підлягають державному експортному контролю;
- розміщені в режимі митного складу;
- розміщені в режимі спеціальної митної зони.
Особливості здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях чи інших подібних заходах, закріплені у п. 7 Наказу Держмитслужби України від 28.03.2000 р. №173 (у редакції наказу Державної митної служби України від 26.12.2003 р. №918).
Форма заяви
про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення).
Затв. Наказом Держмитслужби України від 26.12.2003 р. №918
Начальнику_
(назва митного органу)
ЗАЯВА
Підприємство _,
(повна назва підприємства)
код за ЄДРПОУ
адреса: _, телефон
банківські реквізити:_
(назва банку, код за ЄДРПОУ, адреса)
р/р_ МФО__ ,
в/р__МФО_,
облікова   картка   №_ від   «_» _ 200_ p.,
відповідно до ст. 207 Цього Кодексу та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1855 просить надати дозвіл на переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) таких товарів з метою___
з/п
Назва товару
Кількість товару/ одиниця виміру або вага (кг)
Фактурна вартість (у валюті України)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаткові відомості: зовнішньоекономічний договір (запрошення на виставку тощо) від №__,
характер угоди_
митний орган на кордоні_
вид транспорту___
надано гарантію щодо додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) у вигляді грошової застави _,
(так/ні)
грошову заставу в сумі_,
грн унесено на відповідний рахунок митного органу за_.
(реквізити платіжного документа)
Документи, що додаються:
№ з/п
Назва документа
Номер
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення) товарів.
Затв. Наказом Держмитслужби України від 26.12.2003 р. №918
Зобов'язання
Зобов'язуюся до закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення) здійснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарів або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо цих товарів з додержанням вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України, і надати митному органу передбачені законодавством України документи й відомості, потрібні для проведення митного контролю й митного оформлення товарів.
Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338, 340, 343, 348, 354, 355
Митного кодексу України попереджений.
Керівник підприємства _ _
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_"_200_ p. М. П.