Вход

Укладання угод щодо цінних паперів

Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів
1.У разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів торговець цін­ними паперами зобов'язаний надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він діє, ін­формацію про курс цінних паперів.
2.Торговець цінними паперами зобов'язаний надавати фондовій біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені пра­вилами фондової біржі.
3.Спеціальні вимоги до укладення угод щодо цінних паперів встановлюються законом.
4.Особливості ведення бухгалтерського обліку, операцій з цінними паперами визна­чаються відповідно до закону.
1. Частина 1 коментованої статті встановлює обов'язок торговця цінними паперами, який прийняв доручення на купівлю або продаж цінних паперів, надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів. Закон України «Про цінні папе­ри та фондовий ринок» подібного обов'язку торговця цінними паперами не передбачає.
2.Частина 2 коментованої статті, а також абз. 5 ч. 7 ст. 17 зазначеного Закону встановлю­ють обов'язок торговця цінними паперами подавати на обрану ним фондову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини з цінними паперами в строки і порядку, визначені прави­лами фондової біржі.
3.Згідно з ч. З ст. 165 ГК торговці цінними паперами — посередники у сфері випуску та обігу цінних паперів здійснюють операції купівлі-продажу цінних паперів. Цей договір є найпоширенішим серед угод щодо цінних паперів.
Відповідно до ч. 4 ст. 656 ЦК до договору купівлі-продажу цінних паперів застосовуються загальні правила про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про певні види до­говорів купівлі-продажу або не випливає з їх суті.
Певну специфіку, що стосується предмета та способу укладення, має договір купівлі-про­дажу пакета акцій, що належать державі, у процесі приватизації.
Загалом вимоги щодо змісту та порядку укладення окремих видів договорів з цінними па­перами, крім Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», встановлені також Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяль­ності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 12 грудня 2006 р. № 1449.
4. Ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами здійснюється згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 червня 1999 р.