Творча відпустка

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.
(Стаття 77 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4534-11 від 03.09.87; Законом № 263/95- ВР від 05.07.95; в редакції Закону Mil 7-XIV(l 17-14) від 18.09.98)
1. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановою № 45 від 19 січня 1998 р. затвердив умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток (Зібрання законодавства України. — 1998. —- № 5. — Ст. 165).
2. Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручни¬ка, а також монографії, довідника тощо.
3. Працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою, надається творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового ступеня доктора наук — до шести місяців.
Для отримання творчої відпустки працівник до своєї заяви до¬дає рекомендацію вченої ради навчального вищого закладу освіти III—TV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю (науково-технічної ради центрального органу виконавчої влади) про доцільність надання творчої відпустки.
Щоб отримати таку рекомендацію, здобувач наукового ступеня має зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія надають вченій раді мотивований висновок з обгрунтуванням тривалості творчої відпустки.
4. Особам, які закінчили аспірантуру чи докторантуру, творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня відповідно кандидата і доктора наук не надається.
Творча відпустка не надається також здобувачу одного й того самого наукового ступеня повторно.
5. Працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою, надається творча відпустка для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців. До своєї заяви працівник додає довідку видавництва про включення під-ручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік.
Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.
6. Творчі відпустки оформлюються наказом власника або упов¬новаженого ним органу підприємства, установи, організації.
7. На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.
8. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу творчої відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середню заробітну плату обчислю¬ють виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р. // ЗП України. — 1995. -№4.- Ст. 111).
9. Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України № 45 від 19 січня 1998 р. // Зібрання законодавства України. — 1998. — № 5. — Ст. 165)