Тривалість щорічної основної відпустки

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.
Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою цієї статті.
(Стаття 75 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції Закону № 117-Х IV (117-14) від 18.09.98)
1. Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. При визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України «Про відпустки») не враховуються святкові та неробочі дні, передбачені ст. 73 Кодек¬су (ст. 5 Закону України «Про відпустки» // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 2. Ст. 4).
2. Переведення тривалості щорічної відпустки із робочих в ка¬лендарні дні провадиться шляхом множення тривалості відпуст¬ки в робочих днях на дріб 7/6.
3. Якщо до прийняття Закону України «Про відпустки» тривалість мінімальної відпустки становила 12 робочих днів, що при переведенні тривалості щорічної відпустки із робочих у календарні дні становить 14 календарних днів, то чинним законодавством передбачено надання працівникам щорічної основної відпустки тривалістю не менш як 24 календарні дні.
Основна відпустка більшої тривалості надається окремим категоріям працівників, передбаченим частинами другою-восьмою ст. 6 Закону України «Про відпустки».
4. Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зай¬нятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин, надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпра цьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів (частина друга ст. 6 Закону України «Про відпустки» // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. — Ст. 4).
5. Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів — 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше (частина третя ст. 6 Закону «Про відпустки»).
6. Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів.
Постановою Кабінету Міністрів України № 570 від 9 червня 1997 р. затверджено Список робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядок його застосування.
Списком передбачено роботи і професії лісозаготівлі, підсочки лісу, лісогосподарської діяльності, а також посади керівників, спеціалістів і службовців.
Порядком застосування Списку встановлено, зокрема, що у лісовпорядчих підприємствах щорічна основна відпустка 28 ка¬лендарних днів надається працівникам лісовпорядчих робіт на польовий період, але не менш як на 3 місяці протягом року.
Постійними лісозаготівельними дільницями, які входять до складу підприємств інших галузей народного господарства, де працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, є виробничі підрозділи цілорічної дії, очолю¬вані майстрами, які мають плановий обсяг заготівлі і вивезення деревини не менш як 4 тис. куб. метрів на рік.
Порядком враховано частини сьому та восьму ст. 6 Закону «Про відпустки», відповідно до яких інвалідам І і II груп щорічна
основна відпустка надається тривалістю ЗО календарних днів, а особам віком до вісімнадцяти років — 31 календарний день.
7. Воєнізованому особовому складу гірничо-рятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничо-рятувальних частин — 24 календарних дні із збільшенням за кожних два від¬працьованих роки на два календарних дні, але не більше 28 кален¬дарних днів (частина п'ята ст. 6 Закону «Про відпустки»).
8. Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверженому Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України № 346 від 14 квітня 1997 р. (Зібрання законодавства України. — 1997. — № 4. — Ст. 200) затверджено Порядок надання щорічної основної відпу¬стки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам, а також додаток до Порядку, який визначає конкретну тривалість щорічної основної відпустки залежно від займаної посади та навчального закладу чи наукової установи, організації.
Порядком передбачено, зокрема, що керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.
У разі звільнення працівників навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості Щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).
Додатком до Порядку визначено конкретну тривалість щорічної основної відпустки в залежності від посади працівника та навчального закладу чи наукової установи (дошкільні навчальні заклади; позашкільні навчальні заклади; середні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації; вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти; навчально-методичні (методичні) кабінети (центри); науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств).
9. Інвалідам І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів (частина сьома ст. 6 Закону України «Про від¬пустки»).
10. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день (частина восьма ст. 6 Закону України «Про відпустки»; частина друга коменто¬ваної статті в редакції Закону України № 117 — XIV від 18 верес¬ня 1998 p.).
Якщо працівник досяг 18-річного віку протягом того робочого року, за який йому надається відпустка, тривалість відпустки обчислюється таким чином: за час роботи до 18 років — з розрахунку 31 календарного дня (по 2,6 дня відпустки за кожен місяць роботи у цьому періоді), а за час після досягнення 18 років — на загальних підставах, тобто в розмірі, встановленому за виконува¬ною роботою чи посадою, яку він обіймає, але з розрахунку не менш як 24 календарних дні.
11. Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу (частина дев'ята ст. 6 Закону України «Про відпустки»).
Постановою Кабінету Міністрів України № 278 від 28 березня 1997 р. затверджено Список сезонних робіт і сезонних галузей, яким передбачено роботи в лісовій промисловості і лісовому господарстві, в торфяній промисловості, сільському господарст-ві (овочівництво, садівництво, виноградарство тощо), в переробних галузях промисловості (підприємства переробки плодоовочевої продукції, підприємства цукрової галузі промисловості), в санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку (роботи,
пов'язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і від¬почиваючих).
12. Відповідно до частини десятої ст. 6 Закону України «Про відпустки» положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюється на працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами законодавства. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частинами першою, сьомою і восьмою зазначеної статті, тобто відповідно 24 календарних дні (найменша тривалість щорічної основної відпустки), 30 календарних днів для інвалідів І і II груп та 26 календарних днів- інвалідів III групи і 31 календарного дня для осіб віком до вісімнадцяти років.
Отже, іншими актами законодавства встановлено таку тривалість щорічної основної відпустки;
— для державних службовців — 30 календарних днів (ст.35 Закону України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490);
— для суддів — 35 календарних днів у перерахунку з 30 робочих днів (п. 5 ст. 44 Закону України «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 8. — Ст. 56);
— для прокурорів — 30 календарних днів (ст. 49 Закону Укра¬їни «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. - № 53. - Ст. 793).