Товарна біржа

Стаття 279. Товарна біржа
1. Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.
2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
3. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути орга­ни державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комуналь­ні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за ра­хунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки спла­ти пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.
5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.
6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно до вимог статті 58 цього Кодексу.
7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одер­жання прибутку.
8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринко­вих) цін.
1. Особливий характер товарної біржі як суб'єкта господарювання розкривається через її функції (див. коментар до ч. 1 ст. 278).
Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про товарну біржу» вона є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг щодо укладення біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропози­цій товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообороту і пов'язаних з ним торго­вельних операцій. Тобто біржа є господарською організацією, яка виконує певні, а саме рин­кові регулятивні (організаційні та економічні), функції в економіці шляхом виявлення курсу товарних цін, попиту і пропозиції. Основна її мета — сприяти зведенню в одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту. Це характеризує бір­жу як економічну категорію.
У світовій практиці біржової торгівлі товарні біржі класифікують на види залежно від ря­ду критеріїв.
Так, залежно від характеру асортименту товарів товарні біржі поділяються на:
вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі на таких біржах є один вид товарів);
спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є, як правило, однотипні групи товарів);
універсальні (предметом торгівлі є широкий асортимент різноманітних товарів).
Залежно від характеру біржових угод виділяють: біржі реального товару, на яких пред­метом купівлі-продажу є реальний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення); ф'ючерсні, на яких, здійснюється торгівля не реальними товарами, а контрактами на них; опціонні, предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів на них у наступному періоді; комплексні, на яких укладаються угоди щодо ре­ального товару, а також ф'ючерсні та опціонні угоди.
Залежно від ступеня відкритості (можливості участі в торгах) товарні біржі поділяються на відкриті (публічні), на яких, крім членів біржі, в біржових операціях можуть брати участь і відвідувачі торгів (постійні і разові), та закриті, на яких право участі в біржових торгах і укладення біржових угод мають лише члени цієї товарної біржі.
2. Товарна біржа як суб'єкт господарювання діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.
Самоврядування як основа діяльності товарної біржі означає, що вищим органом управ­ління товарної біржі є загальні збори її членів.
У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржо­вий комітет (рада біржі).
Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія.
Біржовий комітет (рада біржі) і контрольна (ревізійна) комісія обираються загальними зборами членів товарної біржі, компетенція та повноваження комітету і комісії визначають­ся статутом товарної біржі.
3. Частина 3 коментованої статті встановлює особливості створення товарної біржі. Остання створюється на основі добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів госпо­дарювання. Цим вона відрізняється від господарських товариств, якими визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадяна­ми шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
Товарна біржа може бути створена лише суб'єктами господарювання, тоді як господар­ське товариство — юридичними та/або фізичними особами. Товарна біржа є об'єднанням за­інтересованих суб'єктів господарювання, а господарське товариство — об'єднанням майна і участі в підприємницькій діяльності. Крім того, товарна біржа не має на меті одержання при­бутку, а мета створення господарського товариства — саме одержання прибутку.
Відповідно до положень ЦК (ч. 2 ст. 83, ч. 1 ст. 85) товарна біржа відноситься до непідприємницьких товариств.
Особливість створення товарної біржі полягає і в тому, що її засновниками і членами не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також дер­жавні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утри­муються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу, згідно із статутом бір­жі, вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи. Порядок прийняття у члени біржі та ви­буття з її складу визначаються статутом товарної біржі.
4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок створення товарної біржі, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків.
Пайовий внесок — це внесок, що його сплачує кожний із засновників.
Вступний внесок — це внесок, що його сплачують інші члени біржі (не засновники), тобто прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні суб'єкти господарювання.
Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про товарну біржу» вступний внесок члена біржі має дорівнювати вартості «біржового місця», яка визначається виходячи з попиту та пропо­зиції на «біржове місце». Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок, набуває управнення власника щодо «біржового місця» і може винаймати свої членські права, а також про­давати ці права за правилами, встановленими біржовим комітетом (радою біржі).
Періодичний внесок — це встановлений товарною біржею внесок, що його періодично (у встановлені засновниками терміни) мають сплачувати члени біржі.
5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. Відпо­відно до ст. 6 Закону України «Про товарну біржу» у статуті товарної біржі визначаються:
найменування та місцезнаходження біржі;
склад засновників;
предмет і цілі діяльності біржі;
види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;
органи управління біржею, порядок їх утворення та компетенція, організаційна структура біржі;
порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;
права та обов'язки членів біржі та біржі — перед третіми особами, а також членів біржі — перед біржею та біржі — перед її членами; порядок і умови застосування санкцій; майнова відповідальність членів біржі; порядок припинення біржі.
У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльно­сті товарної біржі.
6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно до вимог ст. 58 ГК, тобто в порядку, встановленому для державної реєстрації суб'єктів господарювання (див. коментар до ст. 58).
7. Оскільки товарна біржа є носієм спеціальної господарської компетенції (особливим суб'єктом господарювання, як зазначено у ч. 1 коментованої статті), вона не займається ко­мерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. Тому товарна біржа не мо­же здійснювати діяльність, не пов'язану з організацією біржової торгівлі, в тому числі торго­вельну, торговельно-посередницьку (комісійну, агентську, брокерську, дилерську тощо) та іншу, що має на меті одержання прибутку.
8. Подібні основні принципи діяльності товарної біржі встановлені ст. 2 Закону України «Про товарну біржу»