Вход

Типи спеціальних (вільних) економічних зон

Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
1. На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різ­них функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристично-ре­креаційні, страхові, банківські тощо. Окремі економічні зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) економічних зон, зазначених у цій статті.
У коментованій статті наводиться орієнтовний перелік різних СЕЗ. Однак його навряд чи можна вважати зручним для використання.
Тип кожної СЕЗ визначається законом про конкретну СЕЗ, причому кожна з них може об'єднувати ознаки різних типів СЕЗ.
Поширеними можна вважати такі типи спеціальних (вільних) економічних зон: зовніш­ньоторговельні, комплексні виробничі, науково-технічні, туристично-рекреаційні.
Зовнішньоторговельні зони — частина території держави, де товари іноземного похо­дження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Вони створюються з метою активізації зовнішньої торгівлі (експорт, ім­порт, транзит) шляхом надання суб'єктам підприємницької діяльності митних пільг та різ­них послуг. Форми організації зовнішньоторговельних спеціальних (вільних) економічних зон можуть бути такими: вільні порти, вільні митні зони, митні склади, експортні та транзит­ні зони.
Комплексні виробничі зони — частина території держави, на якій запроваджується пільго­вий податковий валютно-фінансовий або іншій режими з метою стимулювання підприєм­ницької діяльності, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, забезпечення зайнятості населення. Можливі різні форми комплексних виробничих зон — експортні виробничі зони, орієнтовані на імпорт, тощо.
Науково-технічні зони — зони, що орієнтовані на розвиток наукового і виробничого по­тенціалу, розробку новітніх технологій. Форми науково-технічних зон — технополіси та технопарки.
Туристично-рекреаційні зони - зони, які створюються в регіонах, що мають багатий при­родний, рекреаційний та історико-культурний потенціал, з метою ефективного його вико­ристання та збереження, а також активізації підприємницької діяльності у сфері рекреацій­но-туристичного бізнесу.
Законодавство передбачає можливість створення спеціальних (вільних) економічних зон інших типів. Тому перелік передбачених у даній статті типів СЕЗ не є вичерпним.