Вход

Суборенда державного та комунального майна

Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна
1. Орендар має право передати окремі об'єкти оренди в суборенду, якщо інше не пе­редбачено законом або договором оренди.
2. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів не допускається.
1. У орендаря, який взяв в оренду державне або комунальне майно, не завжди існує потре­ба у використанні всіх об'єктів, що входять до його складу. Виходячи з цього закон надає йому право передавати окремі об'єкти оренди в суборенду. На відміну від порядку передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайму), встановленого ч. 1 ст. 774 ЦК, який передбачає, за загальним правилом, згоду наймодавця на таке передання, ч. 1 коментованої статті такої згоди не передбачає, однак законом або договором оренди можуть бути передба­чені певні обмеження щодо суборенди державного або комунального майна, наприклад, шляхом встановлення певного переліку об'єктів, які не можуть передаватися в суборенду, або строку суборенди, меншого порівняно із строком оренди, необхідності згоди орендодав­ця на суборенду, заборони суборенди тощо.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону «Про оренду державного та комунального майна» орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (верстати, обладнання, транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може пе­ревищувати строку дії договору оренди.
Плата за суборенду майна не повинна перевищувати орендної плати орендаря (ч. З ст. 22 Закону «Про оренду державного та комунального майна»).
Порядок використання плати за суборенду майна визначається: КМУ — для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Авто­номної Республіки Крим, — для об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим; органа­ми місцевого самоврядування — для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.
2. Частина 2 коментованої статті встановлює заборону за будь-яких умов передавати в суборенду цілісні майнові комплекси державних або комунальних підприємств чи їх струк­турних підрозділів.
Оскільки коментована стаття не встановлює іншого, до договору суборенди мають засто­совуватися положення ГК про договір оренди.