Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкурент

Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкурент
1. Перешкодами у процесі конкуренції вважаються: дискредитація суб'єкта господа­рювання, нав'язування споживачам примусового асортименту товарів (робіт, послуг схиляння до бойкоту суб'єкта господарювання або дискримінації покупця (замовника або до розірвання договору з конкурентом, підкуп працівника постачальника або по­купця (замовника).
2. Дискредитацією суб'єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправ­дивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкт: господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта гос­подарювання.
3. Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусові-асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умо­ви купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних спожи­вачу або контрагенту.
4. Схилянням до бойкоту суб'єкта господарювання вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних відносин із цим суб'єктом господарювання.
5. Схилянням постачальника до дискримінації покупця є спонукання, безпосередньо або через посередника, до надання постачальником конкуренту покупця певних переваг без достатніх на це підстав.
6. Схилянням суб'єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом іншого суб'єкта господарювання є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання суб'єкта господарювання — учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим конкурентом шляхом на­дання або пропонування суб'єкту господарювання — учаснику договору, безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.
7. Підкуп працівника постачальника — це надання або пропонування йому конкурен­том покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного чи пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).
8. До працівника постачальника прирівнюється й інша особа, яка згідно з своїми повноваженнями приймає рішення від імені постачальника про поставку товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прийняття такого рішення або якимось чином пов’язана з ним.
9.Підкуп працівника покупця (замовника) — це надання або пропонування йому конкурентомпостачальника, безпосередньо або через посередника, матеріальних ціннос­тей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівни­ки покупця (замовника) службових обов'язків, що випливають з укладеного або зв'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, ви­конання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом постачальника певних переваг перед постачальником.
10. До працівника покупця (замовника) прирівнюється й інша особа, яка згідно з своїми повноваженнями приймає рішення від імені покупця (замовника) про придбання то­вару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прийняття такого рішення або яки­мось чином пов'язана з ним.
1. У ч. 1 даної статті наведено перелік протиправних дій, які можна віднести до створення перешкод суб'єктам господарювання, що є різновидом правопорушення. У наступних части­нах проаналізовано ознаки окремих видів перешкоджання. Аналізуючи наведений перелік, можна дійти висновку, що створенням перешкод суб'єктам господарювання слід вважати дії, спрямовані на перешкоджання, створення штучних перепон господарській діяльності конкурента.
2. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» одним з можливих видів перешкоджання господарській діяльності є дискредитація суб'єкта господарювання, тобто поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомо­стей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання. Дискредитація полягає у діях, що знецінюють репутацію конкурента, його фірми або виробів. Об'єктом дискредитації може бути особа конкурента — фізичної або юридичної особи. Визначальним для кваліфікації дій
Як дискредитаційних тотожні за сферою діяльності, географічним розташуванням та переліком продукції чи послуг діяльність правопорушника і фізичної або юридичної особи, відносно якої скоєно правопорушення.
До дискредитаційних можуть належати відомості, що стосуються фінансових проблем підприємства, викликають сумніви щодо ефективності діяльності підприємства, якості продукції, що виготовляється, послуг, що надаються.
1. Суб'єктами правопорушення є суб'єкти господарювання, споживачі та контрагенти, які беруть участь у купівлі-продажу товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Суб'єкти господарювання, які здійснюють вказані дії, не обов'язково займають монопольне становище на певному ринку. Правопорушення полягає у створенні перепон для конкурентів у реалізації їх товарів. В умовах ринку споживачі повинні мати альтернативні можливості придбання то­варів, відсутність таких умов негативно впливає на стан ринку.
4.У коментованій статті бойкот розглядається як прояв недобросовісної конкуренції в разі коли він застосовується суб'єктами, які мають монопольне становище на певному ринку, або ознаки ринкової влади. Завдяки суттєвому впливу на ринку відповідного товару окремі суб'єкти або групи суб'єктів, застосовуючи бойкот, можуть досягнути певних переваг у кон­куренції і посилити свої позиції на ринку. За наявності розвинутої конкуренції на ринку у суб'єкта господарювання існує можливість уникнути тиску шляхом вступу у ділові стосунки з іншими учасниками ринку.
Під схилянням до дискримінації, виходячи із змісту статті, слід розуміти будь-які навмис­ні дії одного суб'єкта господарювання стосовно іншого, спрямовані на виникнення бажання у суб'єкта господарювання бойкотувати господарюючий суб'єкт. До таких дій можуть нале­жати певні умови, пропозиції, поради тощо.
5.Необхідно підкреслити, що дискримінація покупця (замовника) з боку постачальника можлива тільки за умови, що постачальник є монополістом на певному товарному ринку, або має ознаки ринкової влади.
6. Метою дій, передбачених ч. 6 цієї статті, є послаблення конкуренції на ринку або підви­щення конкурентоспроможності підприємця, стосовно якого здійснюється спроба розірван­ня конкурентних відносин. Результатом схилення господарюючого суб'єкта до розірвання договору з конкурентом є отримання незаконних конкурентних переваг та незаконного при­бутку, а також завдання шкоди діяльності конкурента та усунення його з ринку. Фактом вчи­нення порушення вважається створення передумов для розірвання договору з конкурентом.
7. Підкуп працівника постачальника передбачає надання грошових коштів або матеріаль­них благ і послуг або обіцянку такого надання у майбутньому, а також пропозицію щодо та­кого надання.
Предметом підкупу можуть бути грошові кошти, цінні папери, майно, матеріальні вигоди, послуги за здійснення певних дій (бездіяльності) в інтересах конкурента покупця (замов­ника).
Підкуп може бути здійснено як безпосередньо конкурентом покупця (замовника), так : його представниками чи посередниками.
Основною метою підкупу працівника постачальника є придбання необгрунтованих пере­ваг, наслідком яких може стати недобросовісна конкуренція. Справи про недобросовісну конкуренцію у вигляді підкупу працівника постачальника розглядаються за заявами підпри­ємців після того, як державним органом, наділеним відповідною компетенцією, підтвер­джено факт підкупу.
8.До працівника постачальника дорівнюються особи, які постійно або тимчасово викону­ють організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки в організації-по­стачальнику. До працівник постачальника дорівнюються також особи, пов'язані з постачаль­ником внаслідок комерційних, суспільних, родинних або будь-яких інших обставин.
9.Метою підкупу працівника покупця (замовника) є набуття незаконних переваг у конку­рентних відносинах перед постачальником, які можуть призвести до недобросовісної конку­ренції.
10. До працівника покупця (замовника), виходячи із змісту коментованої статті, дорівню­ються особи, які постійно або тимчасово виконують організаційно-розпорядчі або адміні­стративно-господарські обов'язки в організації-покупці (замовнику), а також особи, пов'яза­ні з покупцем (замовником) внаслідок комерційних, суспільних, родинних або будь-яких ін­ших обставин.