Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 311. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними позиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.
Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.
Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).
Товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, здійснення митного оформлення товарів є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).
УКТЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, а еталонний примірник УКТ ЗЕД та зміни до нього затверджуються наказом Держмитслужби.
Для того, щоб забезпечити практичне використання Гармонізованої системи опису та кодування товарів (далі - ГС) більшим числом країн, була розроблена Міжнародна конвенція про ГС, що запропонована державам для підписання в червні 1983 року. Україна приєдналася до Конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів згідно з Указом Президента України від 17.05.2002 р. №466/2002, що має назву "Про приєднання до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів"
У Конвенції викладені цілі створення ГС, сфера її застосування, закріплено правовий механізм використання ГС країнами-учасницями Конвенції, їх обов'язки, порядок роботи з подальшого удосконалення системи.
У Міжнародній конвенції про ГС установлено, що країни, які її застосовують, не можуть змінити класифікацію товарів і їх код у межах перших шести знаків.
У ГС реалізовано такий підхід: розділи і підгрупи позначені римськими цифрами, а товарні групи, позиції і субпозиції - арабськими. При цьому коди розділів і підгруп не взаємозалежні один з одним, так само як і з кодами груп, товарних позицій і субпозицій. Товарні підпозиції цифрового коду в ГС не мають, вони позначаються прочерком («-»), що проставляється перед їх найменуванням.
Держмитслужба забезпечує ведення УКТЗЕД, а саме:
- здійснює підготовку пропозицій про внесення змін до УКТЗЕД у зв'язку із внесенням змін до ГС, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення Всесвітньою митною організацією, а також до Комбінованої номенклатури Європейським Союзом;
- приймає рішення про проведення деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні та запровадження додаткових одиниць виміру;
- визначає процедуру та встановлює форму рішення щодо класифікації товарів в УКТЗЕД;
- здійснює розроблення пояснень до товарних підкатегорій УКТЗЕД (національний рівень деталізації товарів) з метою забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД, які мають рекомендаційний характер;
- здійснює заходи щодо організації роботи з видання та поширення УКТЗЕД і пояснень до УКТЗЕД;
- поширює інформацію про застосування УКТЗЕД;
- веде та зберігає еталонний примірник УКТЗЕД (на паперовому та електронному носіях);
- виконує інші функції, пов'язані з веденням УКТЗЕД.
Для виконання функцій з ведення УКТЗЕД Держмитслужба має право:
- одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію;
- залучати фахівців центральних органів виконавчої влади та наукових установ до роботи з ведення УКТЗЕД.
Пропозиції про внесення змін до Митного тарифу у зв'язку із змінами, що вносяться до Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньою митною організацією, а також до Комбінованої номенклатури Європейським Союзом, надсилаються Держмитслужбою Митно-тарифній раді для врахування під час підготовки пропозицій про внесення змін до Митного тарифу.
За поданням центральних органів виконавчої влади або з власної ініціативи після погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади Держмитслужба приймає рішення щодо деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні з урахуванням загальноприйнятих правил класифікації товарів у Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Така деталізація здійснюється до десятого знака коду (товарна підкатегорія) з метою забезпечення захисту національного товаровиробника шляхом застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення статистичного обліку.
Рішення про деталізацію товарів в УКТЗЕД розробляються на підставі інформації, яка надається Держмитслужбі центральними органами виконавчої влади щодо:
- обґрунтування потреби проведення деталізації товарів;
- коду товару згідно з УКТЗЕД, що деталізується;
- текстового опису товару для виділення в УКТЗЕД;
- відомостей про походження, склад, призначення, галузь використання товару тощо;
- характерних ознак, які відрізняють товар, що деталізується, від інших подібних товарів;
- нормативно-технічної документації на товар з визначенням показників, за якими проводитиметься ідентифікація товару, що деталізується, під час митного оформлення та статистичного обліку.
Рішення про деталізацію товарів на національному рівні надсилається Держмит-службою Митно-тарифній раді та центральному органу виконавчої влади, що звернувся з поданням, для його врахування під час підготовки пропозицій про внесення в установленому порядку змін до Митного тарифу.
Для використання митними органами та іншими центральними органами виконавчої влади Держмитслужба здійснює ведення електронної версії УКТЗЕД в автоматизованій системі збирання, формування, узагальнення та зберігання інформації з питань митної справи і зовнішньої торгівлі товарами.
Держмитслужба забезпечує заінтересовані центральні органи виконавчої влади електронною копією УКТЗЕД. Пояснення до УКТЗЕД затверджуються наказом Держмитслужби.
Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до викладених нижче правил.
1. Назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування. Для юридичних цілей класифікація товарів проводиться виходячи з найменувань товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо такі тексти найменування та примітки не вимагають іншого, відповідно до таких положень:
2. а) будь-яке посилання у найменуванні товарної позиції на будь-який товар
стосується також некомплектних чи незавершених товарів, за умови, що вони мають основні характеристики комплектних чи завершених товарів. Це Правило застосовується при посиланні на комплектний чи завершений товар (чи такий, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим Правилом), поданий незібраним чи розібраним; б) будь-яке посилання у найменуванні товарної позиції на будь-який матеріал чи сировину стосується також сумішей або сполучень цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи сировини розглядається як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товарів, які складаються більше ніж з одного матеріалу чи речовини, проводиться відповідно до Правила 3.
3. У разі, якщо згідно з Правилом 2 б) або з будь-яких інших причин товари на перший погляд можна віднести до двох або більше товарних позицій, класифікація таких товарів проводиться таким чином:
а) перевага надається тій товарній позиції, яка більш конкретно описує товар у порівнянні з найменуваннями товарних позицій, що дають більш загальний опис. Однак, якщо кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, які входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише до окремих частин товарів, що надходять у продаж у наборі, призначеному для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції розглядаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо одна з них має повніший або більш точний опис товару;
б) суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, і товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може проводитися відповідно до Правила 3 а) або 3 б), класифікуються відповідно до матеріалу чи складових, які визначають основний характер цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;
в) товари, класифікацію яких не можна провести відповідно до Правила 3 а) або З б), класифікуються у товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед товарних позицій, які розглядаються.
4. Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з наведеними вище Правилами, класифікуються у товарній позиції, яка відповідає найбільш подібним товарам, що розглядаються.
5. На додаток до наведених Правил до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:
а) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас, а також подібна тара (упаковка), яка має особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів або наборів виробів, придатних для довготермінового використання, і подана разом з виробами, для яких вона призначена, класифікуються разом з упакованими у них виробами. Однак ця вимога не поширюється на тару (упаковку), яка становить разом з виробами одне ціле і надає останньому істотно іншого характеру;
б) відповідно до зазначеного вище Правила 5 а), пакувальний матеріал та пакувальні контейнери, що поставляються разом з товарами, слід класифікувати разом, якщо вони відносяться до такого типу упаковки, яка використовується для упакування цих товарів. Однак це положення є необов'язковим у разі, коли ці пакувальні матеріали або контейнери придатні для повторного використання.
6. Для юридичних цілей класифікація товарів у підпозиціях будь-якої товарної позиції проводиться відповідно до назви підпозицій і приміток, які стосуються підпозицій, а також вищезазначених Правил, за умови, що порівнювати можна лише підпозиції одного рівня. Згідно з цим Правилом також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів та груп, якщо не обумовлено інше.
Зростання обсягу і значення міжнародної торгівлі, тенденція до уніфікації і стандартизації зовнішньоторговельної документації, потреби обміну статистичними даними поставили питання необхідності розробки єдиного міжнародного документа, який встановлює більш чіткі і деталізовані правила класифікації товарів, що знаходяться в міжнародному товарообігу. Розробка цього документа здійснювалася за участі експертів з різних країн, представників міжурядових, неурядових і національних організацій.
В основу побудови нової системи класифікації була покладена Брюссельська тарифна номенклатура, а також Стандартна міжнародна торгова класифікація ООН. Крім того, було використано більше десятка різних міжнародних і національних класифікаційних систем, у тому числі і митних.
У результаті проведеної роботи була підготовлена нова система класифікації товарів, що одержала назву Гармонізованої системи опису і кодування товарів (ГС), невід'ємною частиною якої є Номенклатура (товарів) гармонізованої системи (НГС).
Структура десятизначного цифрового кодового позначення товарі в УКТЗЕД має такий вигляд:
Група - позиція - підпозиція - категорія - підкатегорія.
27
10
00
27
11
група
 
 
 
 
Позиція
 
 
 
 
Підпозиція
 
 
 
 
Категорія
 
 
 
Під категорія
Усі предмети, що підлягають митному контролю, систематизовано у 21 розділі, 97 главах, 1241 товарній позиції і 5019 товарних підпозиціях, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою.
У чотиризначний цифровий код товарної номенклатури закладено основні відомості про товар та його місце в товарній номенклатурі. Перші два знаки означають товарну групу, другі два відповідно товарну позицію. Чотиризначний цифровий код уніфіковано з Гармонізованою системою. У разі застосування більш детальної товарної класифікації за межі чотиризначного цифрового коду використовуються п'ятий, шостий і подальші знаки цифрового коду.
Митні органи при визначенні відповідності предмета, який перетинає митний кордон, тарифній позиції, керуються такими положеннями:
а) визначальним елементом класифікації є належність предмета до конкретної товарної позиції Тарифу (найменування розділів і глав мають допомагати у користуванні Тарифом);
б) предмети, що пред'явлені до митного контролю в розібраному чи нерозібраному вигляді, класифікуються за тією товарною позицією, до якої належить предмет у зібраному вигляді;
в) якщо предмет може бути віднесений до двох або більше товарних позицій одночасно, перевага віддається товарній позиції, що містить в собі більш детальний опис предмета. Це положення повинно застосовуватися в усіх випадках процедури товарної класифікації з метою обкладання митом;
г) предмети, які містять в собі суміш різних компонентів або набори, що призначені для продажу, які укомплектовано різними предметами, класифікуються за предметом або матеріалом, що визначає товарну характеристику набору.