Вход

Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв працівника

Працівник може звернутися до комісії з трудових спорів у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком.
У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія з трудових спорів може його поновити.
Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.
(Стаття 225із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 3866-08від 05.06.75, №4617-10 від 24.01.83; Законами № 2134-12 від 18.02.92, № 2620- III від 11.07.2001)
1. Якщо працівник не врегулював розбіжностей при безпосередніх переговорах з власником підприємства або уповноваженим ним органом, керівником структурного підрозділу, він для розгляду спірного питання звертається до комісії з трудових спорів.
2. Зацікавлений працівник, у тому числі той, що не є членом профспілки, чи нештатний працівник може звернутися до комісії з трудових спорів незалежно від того, продовжує він працювати на даному підприємстві чи звільнився і працює в іншому місці.
3. Коментована стаття встановлює граничний строк для звернення до комісії з трудових спорів. Цей строк не може бути ні подовжено, ні скорочено угодою працівника і власника.
Проте у спорах про виплати належної працівнику заробітної плати він може звертатися до комісії з трудових спорів без обмеження будь-яким строком.
4. Тримісячний строк для звернення до комісії з трудових спорів обчислюється з дня виникнення у працівника права напред'явлення відповідної вимоги, тобто коли працівник дізнався чи мав дізнатися про порушення свого права. День виникнення права пред'явити вимогу в число днів тримісячного строку не зараховується.
5. Комісія з трудових спорів може приймати до свого розгляду заяви, подані з пропуском строку звернення, у тих випадках, коли строк пропущено з причин, визнаних комісією такими, що заслуговують на увагу.
При розгляді трудового спору, вирішеного в комісії з трудових спорів, суд не повинен обговорювати питання про дотримання працівником строку, встановленого для звернення до комісії з трудових спорів, навіть якщо працівник звернувся до комісії з пропуском строку.
Суд з'ясовує і обговорює додержання і причини пропуску строку звернення до комісії з трудових спорів, якщо нею він не був поновлений (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. «Про практику розгляду судами України трудових спорів»).
6. У законодавстві відсутній перелік підстав, що дає право органам по розгляду трудових спорів поновити строки звернення у разі їх пропуску. Це питання вирішується в кожному випадку з урахуванням причин, які призвели до несвоєчасного звер¬нення за захистом трудового права.
7. Пропуск зазначених у статтях 225, 228 і 233 КЗпП строків не може бути підставою для відмови у прийнятті позовної заяви, оскільки при визнанні його причин поважними ці строки можуть бути поновлені комісією з трудових спорів чи судом (п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24 грудня 1999 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»).
8. Оскільки трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів тоді, коли працівник не врегулював незгоди при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом, приймаючи заяву до комісії з трудових спорів, необхідно з'ясувати у працівника, чи намагався він вирішити спірне питання з ким-небудь з компетентних службових осіб — представників власника або уповноваженого ним органу. Якщо працівник ні до кого з таких осіб не звертався, можна рекомендувати йому
конкретну службову особу, з якою він міг би вирішити це питання. Проте не слід вимагати від працівника будь-яких доказів того, що він звертався до власника або уповноваженого ним органу, — достатньо усної заяви про це.
9. Заяву про вирішення трудового спору може бути надіслано
поштою.
10. Голова комісії з трудових спорів, який прийняв від працівника заяву в комісію з трудових спорів, передає її для реєстрації у спеціальній книзі працівнику, що здійснює технічне обслуговування комісії з трудових спорів.
11. У книзі обліку заяв, що надходять до комісії з трудових спорів, зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові працівника, який подав заяву, дата її надходження, короткий зміст заяви, дата і наслідки її розгляду.
12. Після реєстрації заяви члени комісії з трудових спорів знайомляться з її змістом і проводять необхідну підготовчу роботу до розгляду заяви.