Строк для застосування дисциплінарного стягнення

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або упов¬новаженим ним органом безпосередньо за виявленням проступ¬ку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не раху¬ючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасо¬вою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
1. Коментована стаття встановлює два строки, протягом яких до працівника може бути застосовано дисциплінарне стягнення:
— один місяць;
— шість місяців.
2. Дисциплінарне стягнення може бути застосовано не пізніше одного місяця з дня його виявлення. При цьому слід мати на увазі, що:
а) місячний строк для накладення дисциплінарного стягнення необхідно відраховувати з дня виявлення проступку;
б) днем виявлення проступку, з якого починається сплив місячного строку, вважається день, коли керівнику стало відомо про вчинений проступок. Якщо до працівника застосовано заходи адміністративного стягнення, то днем виявлення проступку буде вважатися день винесення постанови про накладення адміністративного стягнення;
в) в місячний строк для застосування дисциплінарного стягнення не зараховується час хвороби працівника або перебування його у відпустці;
г) до відпустки, що перериває сплив місячного строку, слід віднести всі відпустки, що надаються власником згідно з чинним законодавством, у тому числі щорічні (основні і додаткові), додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, короткострокові відпустки без збереження заробітної плати та ін.;
д) при застосуванні власником дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП України місячний строк спливає з дня набрання чинності вироку суду, яким встановлена вина працівника в розкраданні майна підприємства, чи постановою іншого органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення.
2. Наступний строк, який встановлює коментована стаття, — шість місяців з дня вчинення проступку. Після закінчення шести місяців власник позбавляється права застосовувати дисциплінарне стягнення.