Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства

Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства
1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
2. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
3.Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
4. Статутний фонд комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації його як суб'єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встанов­люється відповідною місцевою радою.
5.Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова «ко­мунальне підприємство» та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.
6.Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.
7. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призна­чається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьо­му органові.
8. Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання рі­шень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають від­шкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
9. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визна­чаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.
Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосо­вує процедури закупівель, визначені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».
(Частину дев'яту статті 78 доповнено абзацом згідно із Законом № 424-Vвід 01.12.2006)
1. Виходячи з аналізу змісту ч. 1 коментованої статті, можна виділити ряд ознак, характер­них для комунальних унітарних підприємств (далі — комунальні підприємства), а саме:
1) створюється компетентним органом місцевого самоврядування у розпорядчому порядку;
2) при його створенні відокремлюється частина комунальної власності; 3) підприємство на­лежить до сфери управління компетентного органу місцевого самоврядування.
Власником комунального підприємства є територіальна громада села, селища, міста, району в місті. При цьому комунальні підприємства, що перебувають у віданні районної чи обласної ради, становлять спільну власність територіальних громад вище перелічених адмі­ністративно-територіальних одиниць. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве са­моврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. виключно на пленарному засіданні сільської, селищної або міської ради вирішується питання про створення комунального підприємства. У прийнятому з цього питання рішенні повинно бути зазначено назву підприємства, вста­новлено розмір статутного фонду, орган, уповноважений від імені ради виконувати функції з управління підприємством.
2. Виконавчі органи місцевого самоврядування — виконавчий комітет, відділи, управлін­ня, комітети та інші органи сільських, селищних, міських рад — здійснюють управління ко­мунальними підприємствами. Повноваження щодо управління комунальними підприємства­ми, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст, обласні і районні ради можуть здійснювати безпосередньо або делегувати їх місцевим державним адміністраціям (п. 27 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Перелічені органи діють на професійній основі і здійснюють щоденне управління діяльністю комунальних підприємств.
3. Майно, що є комунальною власністю територіальної громади, залежно від виду кому­нального підприємства, закріплюється за таким підприємством — або на праві господар­ського відання — комунальне комерційне підприємство (див. коментар до ст. 136), або на праві оперативного управління — комунальне некомерційне підприємство (див. коментар до ст. 137).
4.Статутний фонд комунального підприємства формується виконавчим органом відповідної ради, визначеним останньою як орган управління підприємством (так, рішенням Київської міської ради «Про створення комунального підприємства Київінформатика» від І березня 2001 р. встановлено, що його статутний фонд формує міська держадміністрація, іка виконує функції виконавчого органу міської ради).
До статутного фонду комунального підприємства передається майно, що перебуває у ко­мунальній власності відповідної територіальної громади. Реєстрація комунального підпри­ємства здійснюється у загальному порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців».
5.Найменування створюваного комунального унітарного підприємства має містити слова «комунальне підприємство» і вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управ­ління якого входить дане підприємство. Наприклад, «Комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «КИЇВ», створене за рішенням Київської міської ради від 9 бе­резня 2006 р. № 133/3224.
6. Комунальне підприємство є самостійним суб'єктом господарювання і не несе відпо­відальності за зобов'язаннями органів місцевого самоврядування.
7. Безпосереднє управління господарською діяльністю комунального підприємства здійс­нює його керівник (директор, начальник), якого призначає на посаду орган, до сфери управ­ління якого належить підприємство, і є підзвітним цьому органу. Пункт 10 ч. З ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить до предмета відання сільського, селищного, міського голови питання призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств комунальної форми власності.
Відповідно до вимог постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників під­приємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підпри­ємств» від 19 травня 1999 р. з керівником комунального підприємства укладається контракт, в якому визначаються права і обов'язки сторін, умови матеріального, організаційно-техніч­ного, соціально-побутового забезпечення його діяльності, строк дії контракту, умови його розірвання.
Керівник комунального підприємства звітує перед органом, уповноваженим відповідною радою — виконавчим комітетом, відділом, управлінням тощо. Згідно з пп. З п. «а» ст. 29 За­кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи рад заслуховують звіти керівників комунальних підприємств.
8. Згідно із законодавством України рішення органів державної влади і місцевого само­врядування є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форми власності. На жаль, судова практика свідчить про множинність випадків прийняття зазначеними орга­нами рішень, що суперечать нормам чинного законодавства України. Органи місцевого са­моврядування реалізують стосовно комунальних підприємств не тільки владні повноважен­ня, а й повноваження власника. У разі коли виконання рішень органів місцевого самовряду­вання завдає комунальним підприємствам збитків, останні підлягають відшкодуванню доб­ровільно або за рішенням суду.
9. Норма ч. З коментованої статті є бланкетною і кореспондує з нормами ГК, що визнача­ють особливості господарської діяльності державних комерційних і казенних підприємств, а також з деякими нормами інших законів України. Особливість правового статусу комуналь­них підприємств полягає, зокрема, у виключенні застосування до них процедур банкрутства, передбачених чинним законодавством, у разі прийняття місцевою радою відповідного рі­шення (див. коментар до ч. 4 ст. 214).