Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяль­ності

Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяль­ності
1. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися суб'єктами господа­рювання на основі права власності або права оперативного управління в організаційних формах, які визначаються власником або відповідним органом управління чи органом місцевого самоврядування з урахуванням вимог, передбачених цим Кодексом та іншиими законами.
2. Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання окремих організаційних форм некомерційної господарської діяльності визначається цим Кодексом та іншими законами.
3. У разі якщо господарська діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення цього Кодексу та інших законів, якими регулюється підприємництво.
1. Успіх будь-якої господарської діяльності значною мірою залежить від належної організації такої діяльності. Існують усталені форми, у рамках яких здійснюється така організація. Організаційна форма визначає майновий статус суб'єкта, тобто підставу володіння майном, можливість розпорядження ним, ставлення до майна, прав на нього засновників. Некомерційне господарювання, яке здійснюється на основі права власності, означає, що власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном со. 134 ГК) для досягнення бажаних економічних, соціальних та інших результатів.
Господарюючий суб'єкт, який здійснює господарську діяльність на основі права оперативного управління, володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГК та іншим законодавством, а також власником майна (уповноваженим ним органом) (ст. 137 ГК).
На праві оперативного управління діє казенне (ч. З ст. 76 ГК) та комунальне некомерційне підприємство (ч. З статті 78 ГК).
На жаль, трапляються випадки, коли у деяких нових законах не враховуються положення ГК. У зв'язку з цим потребує коригування, наприклад, Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23 червня 2005 р. У його ст. 13 визначено, що підприємства установ виконання покарань є казенними підприємствами, які здійснюють некомерційну господарську діяльність. А у ст. 26 цього ж Закону передбачена можливість закріплення майна за такими підприємствами на «праві повного господарського відання».
2. Загальний порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізацій та ліквідації всіх суб'єктів господарської діяльності встановлено у статтях 56—60. Крім того, відносини, які виникають у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання, регулюються спеціальним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».
Правила регулювання інших організаційних форм некомерційного господарювання міститься у спеціальних законодавчих актах. Наприклад, загальний зміст некомерційної господарської діяльності Збройних Сил України визначено у ст. 414 ГК. А правові засади здійснення такої діяльності, умови і гарантії її організації та державної підтримки, перелік суб’єктів господарської діяльності встановлені у Законі України «Про господарську діяль­ність у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 р. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, та порядок реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України затверджені відповідними постановами КМУ. Особливості статусу військового майна встановлені Законом України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 р.
3. Поряд з некомерційним господарюванням, може здійснюватися підприємницька діяль­ність, що є не основною, а додатковою чи допоміжною діяльністю. У такому разі до видів діяльності, які, по суті, є підприємницькими, треба застосовувати положення, що регулюють підприємницьку діяльність.