Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України

Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України
1. Морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, включаючи райо­ни навколо островів, що їй належать, становлять виключну (морську) економічну зону України.
2. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до двохсот морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.
3. З метою забезпечення суверенних прав України на розвідку, експлуатацію, збере­ження живих ресурсів та управління ними у виключній (морській) економічній зоні дер­жава вживає заходів (включаючи огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд) щодо за­безпечення додержання суб'єктами господарювання законодавства України.
4. Держава у виключній (морській) економічній зоні України має виключне право створювати, а також дозволяти і регулювати спорудження, експлуатацію та викорис­тання штучних островів, установок і споруд для морських наукових досліджень, роз­відки і розробки природних ресурсів, інших економічних цілей відповідно до законо­давства України.
5. Режим здійснення господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні встановлюється відповідно до цього Кодексу законом про виключну (морську) економічну зону України, іншими законодавчими актами, що регулюють питання, по­в'язані з правовим режимом виключної (морської) економічної зони України.
1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України визначається норма­ми як коментованої статті, так і Закону України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р. (далі — Закон). Питання визначення виключної (морської) економічної зони мають міжнародний характер, тому Україна 3 червня 1999-р. ратифікувала Конвенцію ООН по морському праву 1982 року, положення якої, як зазначено у преамбулі Закону, враховані при визначенні правового режиму цієї зони.
2. Положення ч. 2, як і ч. 1 коментованої статті відповідно до ст. 2 Закону є складовими ви­значення поняття (морської) економічної зони України. Ширина виключної (морської) еко­номічної зони України становить до 200 морських миль, що відповідає ст. 57 Конвенції ООН по морському праву. .
3. На забезпечення дотримання законодавства України про виключну (морську) еко­номічну зону спрямовані такі правові заходи, як огляд, інспекція, арешт і судовий розгляд. Більш детально порядок застосування вказаних заходів врегульовано положеннями Закону та постанови КМУ «Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав Укра­їни у її виключній (морській) економічній зоні» від 12 червня 1996 р. Зокрема, у п. 1 вказаної постанови зазначено, що охорона суверенних прав України у її виключній (морській) еко­номічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням у ній зобов'язань інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій здійснюються Державною прикордонною службою, органами рибоохорони Мінрибгоспу і органами Мін-екобезпеки відповідно до Закону, інших актів законодавства, що регулюють питання, по­в'язані з правовим режимом виключної (морської) економічної зони, а також відповідних міжнародних договорів України.
4. Частина 4 коментованої статті регулює питання створення, використання, надання до­зволу щодо спорудження, експлуатації та використання штучних островів, установок і спо­руд. Відповідно до Закону наша держава у своїй виключній (морській) економічній зоні має виключну юрисдикцію щодо штучних островів, установок і споруд, у тому числі щодо митних, податкових, санітарних та імміграційних законів і правил, а також законів і правил, що стосуються її безпеки. Україна встановлює навколо штучних островів, установок і спо­руд зони безпеки і здійснює у цих зонах відповідні заходи для гарантування безпеки як судноплавства, так і штучних островів, установок та споруд. Ширина зон безпеки не повин­на перевищувати 500 метрів, відлічених від кожної точки їх зовнішнього краю, за винятком випадків, коли інше дозволено загальновизнаними міжнародними стандартами або рекомен­довано відповідною міжнародною організацією.
Відповідно до ч. З ст. 12 Закону про створення штучних островів, будівництво установок і споруд, встановлення навколо них зон безпеки, а також повну або часткову ліквідацію цих установок і споруд дається відповідне повідомлення в порядку, визначеному КМУ.
5. Організація та здійснення господарювання у виключній (морській) економічній зоні регламентується нормами ГК, Закону та іншими законодавчими актами України. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і якщо міжнародними договорами встановлені інші норми, ніж ті, що містяться у національних пра­вових актах, перевага віддається міжнародно-правовим актам. Виходячи з цього положення у ст. 32 Закону зазначено, що в разі виникнення певних суперечностей повинні застосовува­тися норми Конвенції ООН по морському праву або відповідного міжнародного договору.