Стаття 262. Декларування митної вартості товарів

Стаття 262. Декларування митної вартості товарів
Митна   вартість   товарів   і   метод   її   визначення   заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.
Порядок та умови декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлюються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення декларацій митної вартості - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Частина перша коментованої статті встановлює, що під час переміщення товарів через митний кордон України їх митна вартість і метод її визначення заявляються декларантом шляхом подання декларації митної вартості (далі - ДМВ).
З дня набрання чинності МК України 2002 року для реалізації статей 259-267 застосовується відповідний наказ.
Таким є наказ Державної митної служби України від 02.12.2003 р. №828 (зі змінами, внесеними Наказом Держмитслужби України від 21.07.2005р. №686), який затвердив Порядок заповнення декларації митної вартості (Далі - Порядок заповнення). Порядок заповнення визначає загальні правила заповнення ДМВ, яка використовується для таких митних цілей:
- декларантами - при визначенні та заявленні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;
- митними органами - при здійсненні контролю за правильністю визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, або при здійсненні митної оцінки.
Згідно з названим вище наказом №828, ДМВ подається в установленому порядку митному органу, що проводить митне оформлення товарів, одночасно з ВМД та іншими необхідними для митного оформлення документами. Також це положення міститься і пунктах 7, 8 Порядку декларування, в яких закріплено, що декларація митної вартості є документом, необхідним для митного оформлення і у визначених Кабінетом Міністрів України випадках подається одночасно з вантажною митною декларацією.
Порядком декларування розмежовуються випадки подання декларації митної вартості за різними формами. Декларація митної вартості за формою ДМВ-1 подається для заявлення митної вартості товарів, яка визначена шляхом застосування методу оцінки за ціною угоди щодо товарів (метод 1) відповідно до статті 267 МК.
Декларація митної вартості за формою ДМВ-2 подається для заявлення митної вартості товарів, визначеної шляхом застосування одного з передбачених статтями 268-273 МК методів оцінки: за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2); за ціною
угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3); на основі віднімання вартості (метод 4); на основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6).
ДМВ подається в одному примірнику, який залишається у справах митного органу. За бажанням декларанта ДМВ може подаватися у двох примірниках, один з яких з відповідними відмітками митного органу повертається декларанту.
ДМВ заповнюється українською мовою із застосуванням ПЕОМ. Бланки ДМВ друкуються декларантом на білому папері формату A4. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків ДМВ за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати належну якість відбитків службових штампів і печаток митних органів, що використовуються для оформлення ДМВ.
Кожний аркуш ДМВ повинен бути підписаний декларантом. Вартісні показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точністю до сотих.
При заповненні ДМВ використовуються класифікатори, затверджені наказом Держмитслужби України від 09.07.1997 р. №307 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації» (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 22.06.2006 р. №515) і Класифікатор іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 №34 «Про затвердження Класифікатора іноземних валют» у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 р. №378, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 р. за №841/7129, зі змінами й доповненнями.
За відсутності в будь-якій графі ДМВ місця, потрібного для зазначення відомостей, допускається запис їх на зворотному боці відповідного аркуша ДМВ із зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвідчується підписом і печаткою особи, яка вчинила запис, а у відповідних графах ДМВ робиться відмітка «Див. на звороті».
Декларант самостійно заповнює всі графи ДМВ відповідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.
ДМВ складається з двох основних аркушів (№1 і №2) і може містити додаткові.
Основні аркуші ДМВ заповнюються на товари одного - трьох найменувань. За наявності в партії товарів більше трьох найменувань використовуються додаткові аркуші, кожний з яких може заповнюватися на товари одного - трьох найменувань.
Усі аркуші ДМВ, починаючи з третього, є додатковими. Додаткові аркуші можуть бути використані тільки в тому разі, якщо всі дані, заявлені в аркуші №1 ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах цієї ДМВ. Форма додаткового аркуша ідентична формі основного аркуша №2 ДМВ.
У визначених Кабінетом Міністрів України випадках при переміщенні через митний кордон України товарів, крім ВМД подається декларація митної вартості відповідної форми, які подаються до митного органу в паперовому вигляді і на електронному носії.
Частина 4 коментованої статті закріплює право та обов'язок на проведення митного контролю при визначенні та декларуванні митної вартості товарів за посадовим особами митного органу, що здійснює таке оформлення.
Зважаючи на зазначене, контроль відповідності інформації, заявленої у декларації митної вартості на паперовому носії, даним, зазначеним в електронній копії ДМВ, здійснюється посадовою особою підрозділу митного оформлення, уповноваженою наказом митного органу на виконання функцій такого контролю, або посадовою особою спеціалізованого підрозділу, на який покладено виконання цих функцій і який розміщено в одному будинку з підрозділом митного оформлення, яка здійснює такий контроль і несе відповідальність за його проведення.
З метою упорядкування процесу митного оформлення товарів та встановлення єдиного порядку розгляду питань і прийняття рішень під час контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України
Наказом Держмитслужби України від 13.10.2003 р. №685 затверджений "Порядок роботи відділу контролю митної вартості регіональної митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що перемішуються через митний кордон України".
Зокрема на Відділ, згідно з Порядком покладаються такі завдання:
1) контроль за правильністю визначення митної вартості як бази митного оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України за угодами купівлі-продажу, міни (бартерні угоди) й на безоплатній основі та обкладаються податками й зборами (обов'язковими платежами). До таких зборів не відносяться збори за митне оформлення товарів та інших предметів, а також податки та збори, нараховані умовно;
2) виявлення спроб та недопущення фактів заниження митної вартості з метою недопущення ухилення від сплати належних податків та зборів (обов'язкових платежів) під час митного оформлення;
3) перевірка достовірності даних, зазначених у таких графах вантажної митної декларації (далі - ВМД): 12, 20, 22, 24, 42, 44, 45, з метою здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості;
4) в окремих випадках, за рішенням керівництва митниці, посадові особи Відділу можуть залучатися до розв'язання особливо складних питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами.
Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів посадовими особами Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством на основі поданих до митного оформлення документів.
Згідно з вищеназваним Наказом перевірка заявленої митної вартості здійснюється у такому порядку:
1) контроль правильності заповнення граф ВМД, віднесених до компетенції Відділу;
2) контроль дотримання рівнів індикативних цін згідно з переліком товарів, на які законодавством установлені індикативні ціни;
3) контроль відповідності фактурної вартості товару ціні, зазначеній у рахунку-фактурі та перерахованій за курсом НБУ на день прийняття ВМД до митного оформлення;
4) контроль заповнення графи "Умови поставки" з обов'язковим зазначенням географічного пункту призначення згідно з умовами поставки, наведеними в контракті;
5) контроль правильності визначення митної вартості залежно від умов поставки. Процедура контролю за правильністю визначення митної вартості товарів повинна
здійснюватися з дотриманням строків, визначених законодавством для митного оформлення товарів.
По завершенні контролю правильності визначення митної вартості товарів у справах Відділу залишаються такі документи чи їх копії:
- примірник ВМД;
документи, на підставі яких була визначена митна вартість товару (рахунки-фактури, рахунки-проформи, банківські документи тощо);
копія сертифіката про походження товару;
- документ про визначення митної вартості.
Копії поданих до оформлення документів засвідчуються написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта.
Якщо документ є довгостроковим і його використання для митних цілей не припиняється після митного оформлення першої партії товарів, то може застосовуватися такий порядок:
1) при митному оформленні першої партії товарів декларант подає додаткову копію документа для зберігання її в окремій справі суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у Відділі;
2) при декларуванні наступних партій товарів копія документа не подається.
У разі потреби на вимогу посадової особи митного органу декларантом надається переклад поданих документів на українську мову. Достовірність перекладу засвідчується особою, яка здійснює переклад.
Слід дотримуватися певних вимог при провадженні митного контролю. Всі записи посадової особи митного органу, яка здійснює контроль митної вартості, повинні завірятися особистою номерною печаткою цієї посадової особи.